Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2020/2021

I. Wstęp

 1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2020/2021 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydział Inżynierii Materiałowej.
 2. W celu przeprowadzenia konkursu organizatorzy Konkursu Wiedzy o Materiałach powołują Radę Programową, Komitet Organizacyjny oraz Komisję Konkursową.
 3. Rada Programowa sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu i rozpatruje ewentualne odwołania uczestników Konkursu.
 4. Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Materiałach organizuje poszczególne etapy Konkursu Wiedzy o Materiałach oraz powołuje Komisję Konkursową.
 5. Komisja Konkursowa opracowuje zadania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w konkursach wszystkich stopni.

II. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy o materiałach.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji.
 • Twórcze wykorzystanie umiejętności planowania eksperymentów z zakresu ogólnej wiedzy o materiałach i interpretacji uzyskanych wyników.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych.
 • Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów w technice.

III Przebieg Konkursu

1. Konkurs jest dwustopniowy.

2. I stopień przeprowadzany będzie w formie korespondencyjnej. Polegać będzie na samodzielnym opracowaniu referatów na trzy wybrane tematy z pięciu ogłoszonych na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Materiałowej, oraz przesłaniu opracowania na adres mailowy organizatora: konkurs.wim@pw.edu.pl.
Konkurs stopnia II będzie przeprowadzony w formie testów (pytania dotyczące inżynierii materiałowej) oraz zadań obliczeniowych i teoretycznych z wybranych zagadnień fizyki ciała stałego oraz chemii z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej i elektrochemii. Odbędzie się on na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Wraz z referatami należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Terminy konkursu:

 1. Terminy:
  • Termin składania prac: 28 lutego 2021 roku.
  • Lista zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona nie później niż 8 marca 2021 roku.
  • Konkurs stopnia II (finał) odbędzie się 9 kwietnia 2021 roku, o godz. 13, w sali 212 (Aula) na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 141.
  • Wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 23 kwietnia 2021 roku.
 2. Prace powinny być wysłane na adres mailowy konkurs.wim@pw.edu.pl.
 3. Prace ocenia Komisja Konkursu Wiedzy o Materiałach.

IV. Program merytoryczny konkursu Wiedzy o Materiałach

 1. Podstawowe grupy materiałów: tworzywa metaliczne (metale i ich stopy), materiały polimerowe (tworzywa sztuczne), tworzywa ceramiczne i kompozyty.
 2. Metody otrzymywania i kształtowania różnych materiałów.
 3. Właściwości i typowe zastosowania podstawowych grup materiałów.
 4. Zasady doboru materiałów do określonych zastosowań.
 5. Związek między budową materiałów a ich właściwościami.
 6. Fizyka ciała stałego
 7. Chemia nieorganiczna, organiczna i elektrochemia.

V. Ustalenia końcowe

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.
 2. Laureatami Konkursu zostają uczestnicy, którzy w II etapie Konkursu otrzymali co najmniej 50% punktów.
 3. Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: laureata I, II i III miejsca, pozostali tytuł laureata.
 4. Komisja nie przewiduje żadnych terminów dodatkowych poszczególnych etapów.
 5. Uczestnicy II etapu Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 6. Laureaci z najlepszymi wynikami uzyskanymi w konkursie II stopnia, którzy zgłoszą chęć podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zostaną przyjęci na studia bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym.

Warunkiem przyjęcia na studia laureata Konkursu bez konieczności kwalifikacji w postępowaniu rekrutacyjnym jest zarejestrowanie się i złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej i na stronie internetowej https://www.pw.edu.pl