Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwe jest skorzystanie ze zdalnej oraz stacjonarnej – w siedzibie
Uczelni formy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Sposób przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej określa Zarządzenie nr 99/2020 Rektora PW z dnia 29.09.2020 r. oraz Wytyczne dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość . Zgodnie z zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30.09.2020 Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW przygotował Zalecenia dla studentów uczestniczących w egzaminach dyplomowych odbywających się na Wydziale Inżynierii Materiałowej Warszawskiej (w siedzibie Uczelni). Jeżeli wymogi formalne będą spełnione, to student, który wybiera taką formę obrony, ma możliwość skorzystania z niej pod warunkiem zastosowania się do wszystkich przepisów i wytycznych środowiskowych GIS.

DZIEKAN WYZNACZA TRYB ORGANIZACJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO:
Egzamin w trybie na odległość Egzamin w trybie stacjonarnym
Student zapoznaje się z Zarządzeniem nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29.09.2020 r. oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość. Student zapoznaje się z Zaleceniami dla studentów uczestniczących w egzaminach dyplomowych odbywających się na Wydziale Inżynierii Materiałowej (w trybie stacjonarnymi) oraz wytycznymi środowiskowymi GIS.
Student zobowiązany jest do sprawdzenia w USOSweb kompletu przedmiotów, realizowanych w czasie studiów, punktacji ECTS oraz poprawności wprowadzonych ocen.

Na adres dziekanat.wim@pw.edu.pl wyłącznie z indywidualnego konta pocztowego w domenie @pw.edu.pl. przesłać wiadomość e-mail z dokumentami do obrony.

Wiadomość należy przesłać nie później niż 2 tygodnie przed planowaną obroną w trybie na odległość.
W przypadku obrony w siedzibie Uczelni, Dziekan wyznaczy terminy egzaminów. Terminy zostaną podane do wiadomości studentów w sposób przyjęty na Wydziale.

Alternatywnym rozwiązaniem do wysłania wiadomości e-mail jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą, kurierem lub umówienie w dziekanacie dokładnego terminu dostarczenia dokumentów osobiście, ale zachowując ww. terminy.

W temacie e-mail należy wpisać: Komplet dokumentów do obrony_imię i nazwisko_numer albumu.  W treści e-maila należy podać informację, czy wszystkie przedmioty wymagane w planie studiów zostały zaliczone – co w praktyce oznacza, że oceny są wpisane do USOSweb oraz, czy zostały złożone w Dziekanacie dokumenty z praktyki studenckiej. Osoby, które nie posiadają absolutorium w dniu wysyłania maila prosimy o powiadomienie dziekanatu mailowo niezwłocznie po jego uzyskaniu tj. gdy wszystkie oceny zostaną wpisane do USOSweb.

W e-mailu powinny znajdować się skany lub zdjęcia niżej wymienionych podpisanych dokumentów:

Suplement do dyplomu – dopiero po uzyskaniu absolutorium przez Studenta Dziekanat może wygenerować suplement. Do wygenerowania suplementu niezbędne jest: wprowadzenie wszystkich ocen do USOS, zaliczenie praktyki, złożenie w Dziekanacie dokumentu „Informacja do suplementu”.                                                                                        
Akceptacja danych do USOSweb – przed egzaminem dyplomowym Dziekanat wysyła do dyplomanta maila z prośbą o sprawdzenie poprawności danych osobowych oraz danych w suplemencie. Instrukcja postępowania dla studenta jest dostępna w USOSweb w zakładce „Dla studentów”, i dalej „Suplementy”. Student w mailu zwrotnym w ciągu jednego dnia roboczego informuje o poprawności lub uwagach dotyczących ocen.
Informacja o terminie egzaminu dyplomowego oraz skład Komisji będą widoczne w APD nie później niż 3 dni przed egzaminem (po zalogowaniu na konto).
Nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni, student składa w Dziekanacie oryginały przesłanych mailem dokumentów oraz pozostałe dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego (zobacz: Lista wymaganych dokumentów do egzaminu dyplomowego). Nie później niż w dniu egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni, student składa w Dziekanacie oryginały przesłanych mailem dokumentów, oświadczenie - zał. nr 2 do zarządzenia 99/2020 Rektora PW - oraz pozostałe dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego (zobacz: Lista wymaganych dokumentów do egzaminu dyplomowego).