Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązkowych praktyk studenckich

 

PRZEPISY

Przepisy ogólnouczelniane

Przepisy wydziałowe

 • Zarządzenie nr 4/2023 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.  

  

KONTAKT

Poradnik

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

 • dr inż. Rafał Wróblewski, rafal.wroblewski@pw.edu.pl lub praktyki.wim@pw.edu.pl

Obsługa administracyjna – Dziekanat

 • Iwona Gusta, iwona.gusta@pw.edu.pl

  

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Praktyki odbywają się:
  • na studiach I stopnia - po 4 lub 6 semestrze studiów (praktyka kierunkowa);
  • na studiach II stopnia - po 1 semestrze dla studiów magisterskich rozpoczynających się w lutym lub po 2 semestrze - dla studiów magisterskich rozpoczynających się w październiku (praktyka dyplomowa). Miejsce odbywania praktyki dyplomowej musi być uzgodnione z promotorem pracy;
 2. Czas trwania praktyki: nie krócej niż 4 tygodnie.
 3. Praktyka realizowana jest w miesiącach: lipiec - wrzesień.

   

PROCEDURA

 1. Wybór podmiotu zewnętrznego z katalogu zamieszczonego na stronie www.wim.pw.edu.pl, z uczelnianej bazy pracodawców prowadzonej przez Biuro Karier PW lub innego (nie znajdującego się w żadnej z wymienionych baz). W przypadku wyboru podmiotu innego niż zamieszczony w bazie WIM PW niezbędna jest akceptacja wyboru przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Profil działalności podmiotu zewnętrznego powinien być związany z dziedziną inżynieria materiałowa.
 2. Kontakt z podmiotem zewnętrznym w celu uzgodnienia możliwości odbywania praktyki w danym okresie, wstępne ustalenie zakresu praktyk – preferowany kontakt telefoniczny, w dalszym etapie – kontakt mailowy.
 3. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej skierowanej do podmiotu zewnętrznego – CV, list motywacyjny, etc.
 4. Przygotowanie i złożenie w Dziekanacie dokumentacji wymaganej przez Wydział (szczegółowy plan praktyki – zał. 1, dowód ubezpieczenia NNW), niezbędnej do odbycia praktyki, na podstawie których Dziekanat przygotowuje dokumentację dla podmiotu zewnętrznego (porozumienie oraz skierowanie na praktykę).
 5. Dostarczenie do podmiotu zewnętrznego dokumentów przygotowanych przez Dziekanat.
  Dokumenty powinny zostać dostarczone do podmiotu zewnętrznego przed rozpoczęciem praktyki, podpisane i zwrócone do Dziekanatu.
 6. W przypadku praktyk odbywających się poza miejscem zamieszkania Studenta – złożenie wniosku o dofinansowanie praktyk (dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki). Wniosek powinien zostać złożony po zakończonej praktyce. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest zaliczanie praktyki przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Szczegółowe zasady dofinansowania obowiązkowych praktyk studenckich zawarte są w Zarządzeniu Dziekana WIM. Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyk.
 7. Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki. Do wniosku o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki należy dołączyć: wniosek o zaliczenie praktyki, zaświadczenie o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy, sprawozdanie z odbytych praktyk. Szczegółowe zasady zaliczania praktyki na podstawie wykonywanej pracy określa Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej.
 8. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej poza granicami kraju w oparciu o: przedstawiony i zaakceptowany program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki, sprawozdanie z przebiegu praktyki.
 9. Odbycie praktyki w wybranym podmiocie, w określonym w dokumentacji terminie
 10. Złożenie zaświadczenia o odbytej praktyce oraz sprawozdania z odbytej praktyki. Sprawozdanie powinno obejmować szczegółowy opis przebiegu praktyki w celu umożliwienia weryfikacji zgodności planu praktyki z jej faktycznym przebiegiem. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia lub cofnięcia do uzupełnienia zaświadczenia o odbytej praktyce oraz sprawozdania z praktyki niekompletnego lub uniemożliwiającego weryfikację prawidłowości realizacji praktyki.
 11. Biorąc pod uwagę plan roku akademickiego i dużą ilość zajęć, sugerowane jest odbywanie praktyk w miesiącach do tego wyznaczonych, wolnych od zajęć, tj. lipiec-wrzesień.
 12. Wszystkie formalności związane z organizacją praktyk powinny zostać dopełnione do końca czerwca.
 13. Dokumenty z odbytej praktyki należy złożyć do 31 października roku, w którym odbyła się praktyka.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich WIM PW:

 • dr inż. Rafał Wróblewski, rafal.wroblewski@pw.edu.pl lub praktyki.wim@pw.edu.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Informacja o planowanej praktyce
 2. Zarządzenie nr 45/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych
 3. Zarządzenie nr 4/2023 Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 4. Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich i stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 5. Wzór porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich – Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 6. Wzór skierowania do odbycia praktyki – Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 7. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki – Załącznik nr 4a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 8. Wzór sprawozdania z przebiegu praktyk studenckich – Załącznik nr 5a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 9. Wzór podania o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki studenckiej – Załącznik nr 6a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 10. Szczegółowe zasady dofinansowania obowiązkowych praktyk studenckich dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej – Załącznik nr 7a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 11. Wzór Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i kosztów dojazdów na okres odbywania obowiązkowych praktyk studenckich – Załącznik nr 8a do Zarządzenia nr 4/2023 Dziekan WIM
 12. Baza firm