Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązkowych praktyk studenckich:

 • Ogólne wytyczne dotyczące praktyk reguluje:
  • Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych
  • Zarządzenie nr 2/17 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 • Obowiązkowe praktyki studenckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej realizowane są:
  • na studiach inżynierskich po 4 lub 6 semestrze studiów – praktyka kierunkowa,
  • na studiach magisterskich po 1 semestrze – praktyka dyplomowa.
 • Czas trwania praktyki: minimum 4 tygodnie.
 • Student samodzielnie znajduje miejsce odbywania praktyki oraz ustala jej termin. W celu znalezienia praktyki student może korzystać z bazy firm WIM, bazy oferty prowadzonej przez Biuro Karier PW lub pomocy Opiekuna Praktyk - Prodziekana ds. Studenckich. Miejsce odbywania oraz program praktyki powinny być zaakceptowane, przed jej rozpoczęciem, przez Opiekuna Praktyk. Dodatkowo miejsce odbywania praktyki dyplomowej (na studiach magisterskich) zatwierdza promotor pracy magisterskiej.
 • Miejsce i program praktyki muszą być powiązane z kierunkiem studiów. Pobierz ramowy program praktyki: kierunkowej, dyplomowej
 • Praktyki realizowane są w okresie wolnym od zajęć tj. w miesiącach lipiec – wrzesień.

Student zobowiązany jest ubezpieczyć sięod następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia tego student dokonuje indywidualnie, a potwierdzenie ubezpieczenia jest podstawą wydania porozumienia i skierowania. (Studenci mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów PW - więcej informacji na stronie pw.edu.pl - lub ubezpieczyć się w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym).

 • Student realizuje praktykę na podstawie porozumienia o organizacji obowiązkowych praktyk studenckich i skierowania.
 • Sugerowany czas na załatwienie wszystkich formalności: do 30 czerwca.

  

Jakie formalności związane z praktyką studencką załatwić w Dziekanacie?

 Student przesyła na adres mailowy Dziekanatu (dziekanat.wim@pw.edu.pl):

 • informację o praktyce wraz z programem praktyki,
 • dowód ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres praktyk (w przypadku studentów ubezpieczających się w PW – zaświadczenie (do pobrania w Gmachu Biurowym PW ul. Noakowskiego 18/20 pok. 325) / pozostałe osoby - kserokopia polisy ubezpieczeniowej NNW).

Na podstawie złożonych dokumentów Dziekanat przygotowuje: Porozumienie  oraz Skierowanie. Student odbiera dokumenty z Dziekanatu i przekazuje do firmy celem ich podpisania.

Wszyscy studenci

Student przed rozpoczęciem praktyk składa w firmie wydane przez Dziekanat dokumenty. Porozumienie o organizacji praktyk należy podpisać przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem jej odbywania. Do dziekanatu zależy zwrócić jeden egzemplarz podpisanego porozumienia przez firmę -  najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien pobrać ze strony internetowej Wydziału formularze sprawozdań z przebiegu praktyki studenckiej (2 różne sprawozdania!):

 1. Sprawozdanie Wydziałowe: z praktyki kierunkowej (studenci I stopnia) lub z praktyki dyplomowej (studia II stopnia)
 2. sprawozdanie z odbytych praktyk wg wzoru określonego w Zarządzeniu nr 24/2017 Rektora PW.

 

Jakie dokumenty należy złożyć w Dziekanacie, aby zaliczyć praktykę?

Praktyki zalicza Prodziekan ds. Studenckich na podstawie wypełnionej, kompletnej i podpisanej przez wskazane w poszczególnych dokumentach osoby.

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyki:

Zaliczenie praktyki dokumentowe jest w protokole oraz indeksie. Odbyte praktyki należy wpisać do indeksu na str. 82-83. Dokumentacja praktyk w indeksie nie dotyczy studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019.

Termin składania dokumentów z odbytej praktyki: do 10 października.
 

Czy istnieją inne formy zaliczenia praktyki studenckiej?

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki.

Do wniosku o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki należy dołączyć:

 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • sprawozdanie wydziałowe z praktyki kierunkowej lub z praktyki dyplomowej

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej poza granicami kraju w oparciu o:

  

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych  (Zarządzenie, Regulamin, Porozumienie, Skierowanie, Sprawozdanie)
 2. Zarządzenie nr 2/17 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (Zarządzenie, Regulamin, Zasady finansowania, Wniosek o dofinansowanie)
 3. Ramowy program praktyki kierunkowej dla studiów I stopnia
 4. Ramowy program praktyki dyplomowej dla studiów II stopnia
 5. Informacja o praktyce dla Dziekanatu
 6. Sprawozdanie Wydziałowe z praktyki kierunkowej dla studiów I stopnia
 7. Sprawozdanie Wydziałowe z praktyki dyplomowej dla studiów II stopnia
 8. Sprawozdanie z odbytych praktyk wg wzoru określonego w Zarządzeniu nr 24/2017 Rektora PW
 9. Informacje dotyczące obowiązkowych praktyk studenckich
 10. Podanie o zaliczenie praktyki