Praktyki studenckie

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązkowych praktyk studenckich

 

PRZEPISY

Przepisy ogólnouczelniane

Przepisy wydziałowe

 • Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 • Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

  

KONTAKT

Poradnik

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Obsługa administracyjna – Dziekanat

 • Iwona Gusta, iwona.gusta@pw.edu.pl

  

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Praktyki odbywają się:
  • na studiach I stopnia - po 4 lub 6 semestrze studiów (praktyka kierunkowa)
  • na studiach II stopnia - po 1 semestrze dla studiów magisterskich rozpoczynających się w lutym lub po 2 semestrze - dla studiów magisterskich rozpoczynających się w październiku (praktyka dyplomowa). Miejsce odbywania praktyki dyplomowej musi być uzgodnione z promotorem pracy
 2. Czas trwania praktyki: nie krócej niż 4 tygodnie.
 3. Praktyka realizowana jest w miesiącach: lipiec - wrzesień.

   

PROCEDURA

 1. Wybór podmiotu zewnętrznego z katalogu zamieszczonego na stronie www.wim.pw.edu.pl, z uczelnianej bazy pracodawców prowadzonej przez Biuro Karier PW lub innego (nie znajdującego się w żadnej z wymienionych baz). W przypadku wyboru podmiotu innego niż zamieszczony w bazie WIM PW niezbędna jest akceptacja wyboru przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Profil działalności podmiotu zewnętrznego powinien być związany z dziedziną inżynieria materiałowa.
 2. Kontakt z podmiotem zewnętrznym w celu uzgodnienia możliwości odbywania praktyki w danym okresie, wstępne ustalenie zakresu praktyk – preferowany kontakt telefoniczny, w dalszym etapie – kontakt mailowy.
 3. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej skierowanej do podmiotu zewnętrznego – CV, list motywacyjny, etc.
 4. Przygotowanie i złożenie w Dziekanacie dokumentacji wymaganej przez Wydział (szczegółowy plan praktyki – zał. 1, dowód ubezpieczenia NNW), niezbędnej do odbycia praktyki, na podstawie których Dziekanat przygotowuje dokumentację dla podmiotu zewnętrznego (porozumienie oraz skierowanie na praktykę).
 5. Dostarczenie do podmiotu zewnętrznego dokumentów przygotowanych przez Dziekanat.
  Dokumenty powinny zostać dostarczone do podmiotu zewnętrznego przed rozpoczęciem praktyki, podpisane i zwrócone do Dziekanatu.
 6. W przypadku praktyk odbywających się poza miejscem zamieszkania Studenta – złożenie wniosku o dofinansowanie praktyk (dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki). Wniosek powinien zostać złożony po zakończonej praktyce. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest zaliczanie praktyki przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Szczegółowe zasady dofinansowania obowiązkowych praktyk studenckich zawarte są w Zarządzeniu Dziekana WIM. Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyk.
 7. Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki. Do wniosku o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki należy dołączyć: wniosek o zaliczenie praktyki, zaświadczenie o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy, sprawozdanie z odbytych praktyk. Szczegółowe zasady zaliczania praktyki na podstawie wykonywanej pracy określa Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej.
 8. Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej poza granicami kraju w oparciu o: przedstawiony i zaakceptowany program praktyki, zaświadczenie o odbyciu praktyki, sprawozdanie z przebiegu praktyki.
 9. Odbycie praktyki w wybranym podmiocie, w określonym w dokumentacji terminie
 10. Złożenie zaświadczenia o odbytej praktyce (zał. 2) oraz sprawozdania z odbytej praktyki (zał. 5 do Zarządzenia nr 3/2021 – praktyka kierunkowa na studia I stopnia lub zał. 6 do Zarządzenia nr 3/2021 – praktyka dyplomowa na studiach II stopnia). Sprawozdanie powinno obejmować szczegółowy opis przebiegu praktyki w celu umożliwienia weryfikacji zgodności planu praktyki z jej faktycznym przebiegiem. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia lub cofnięcia do uzupełnienia zaświadczenia o odbytej praktyce oraz sprawozdania z praktyki niekompletnego lub uniemożliwiającego weryfikację prawidłowości realizacji praktyki.
 11. Biorąc pod uwagę plan roku akademickiego i dużą ilość zajęć, sugerowane jest odbywanie praktyk w miesiącach do tego wyznaczonych, wolnych od zajęć, tj. lipiec-wrzesień.
 12. Wszystkie formalności związane z organizacją praktyk powinny zostać dopełnione do 30 czerwca.
 13. Dokumenty z odbytej praktyki należy złożyć do dnia 10 października.

 

Praktyki w dobie pandemii

 1. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania praktyki do 10 dni roboczych. Zdarzenia losowe, mające miejsce w okresie trwania praktyki (choroba, kwarantanna, zamknięcie zakładu pracy) będą powodowały przesunięcie okresu realizacji/wydłużenie czasu trwania praktyki studenckiej o czas trwania zdarzenia losowego.
 2. Dopuszcza się odbycie praktyki studenckiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej w ramach projektu badawczego realizowanego w zespole/Zakładzie innym niż zespół/Zakład, w którym realizowana jest praca dyplomowa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich WIM PW:
dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni, praktyki.wim@pw.edu.pl
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Zarządzenie nr 24/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych  (Zarządzenie, Regulamin, Porozumienie, Skierowanie)
 2. Zarządzenie nr 2/17 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (Zarządzenie, Regulamin, Zasady finansowania, Wniosek o dofinansowanie)
 3. Zarządzenie nr 3/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 4. Ramowy program praktyki kierunkowej dla studiów I stopnia
 5. Ramowy program praktyki dyplomowej dla studiów II stopnia
 6. Informacja o praktyce dla Dziekanatu
 7. Sprawozdanie Wydziałowe z praktyki kierunkowej dla studiów I stopnia
 8. Sprawozdanie Wydziałowe z praktyki dyplomowej dla studiów II stopnia
 9. Zaświadczenie o odbyciu praktyki
 10. Podanie o zaliczenie praktyki
 11. Podstawowe zasady odbywania i zaliczania praktyk - poradnik dla studentów
 12. Baza firm