Jakość Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

W trosce o efektywną realizację zadań dydaktycznych zgodnych ze strategią Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, został wprowadzony Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK). Dokumentacja WSZJK stanowi zbiór ujednoliconych zasad postępowania, przedsięwzięć organizacyjnych oraz procedur organizujących całość procesu kształcenia w ramach studiów prowadzonych na Wydziale. 

WSZJK WIM PW obejmuje swoim zakresem wszystkich interesariuszy procesu kształceni, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Do interesariuszy wewnętrznych należą pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni oraz badawczy, pracownicy biblioteki oraz pracownicy administracji obsługującej proces kształcenia, a także  studenci. Do interesariuszy zewnętrznych należą m.in. absolwenci oraz pracodawcy. WSZJK WIM PW odnosi się do wszystkich aspektów mających wpływ na przebieg i jakość procesu kształcenia, umożliwiając sprawne zarządzanie tym procesem na Wydziale.

Przez wysoką jakość kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej rozumiane jest łączne wystąpienie takich elementów procesu kształcenia, jak: 

  • realizacja zamierzonych celów dydaktycznych, w tym kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw studentów na najwyższym poziomie i zgodnie z obowiązującymi standardami,
  • zaangażowanie studentów w zajęcia i inicjatywy dydaktyczne,
  • zapewnienie absolwentom wydziału wykształcenia umożliwiającego mobilność na rynku pracy oraz zdolność do samodzielnego rozwijania własnych karier zawodowych,
  • zapewnienie odpowiednich warunków pracy nauczycielom akademickim, studentom i pracownikom administracyjnym,
  • udział w realizacji i opiniowaniu procesu kształcenia interesariuszy zewnętrznych,
  • zgodność zasad organizacji studiów i prowadzenia zajęć z krajowymi i międzynarodowymi standardami akredytacyjnymi.

Do pobrania:

Kontakt

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
Wydziałowy Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji
 22 234 87 44
 zbigniew.pakiela@pw.edu.pl