Informacja dla studentów I roku studiów II stopnia

Najważniejsze informacje dla osób, które w lutym 2023 roku rozpoczynają studia II stopnia.

Ślubowanie akademickie
W terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, czyli do 06.03.2023 należy w USOSweb zaakceptować ślubowanie. Wobec osób, które nie zaakceptują ślubowania w podanym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów.
  

Legitymacje studenckie
Legitymacje studenckie są drukowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PW, dlatego ważne jest szybkie uregulowanie opłaty. Opłatę w wysokości 22 zł należy wpłacić na indywidualne konto bankowe podane na koncie w USOSweb (zakładka Rozliczenia).
 

Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 10.03.2023.
 

Skierowanie na badania należy pobrać z systemu rekrutacyjnego.
Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.
 

System USOSWeb PW
https://usosweb.usos.pw.edu.pl
Login ID: nr PESEL lub adres e-mail w domenie PW
Hasło: hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW
 

Poczta elektroniczna PW
Do wysyłania e-maili w indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.
Informacja o nazwie użytkownika (loginie) jest możliwa do odczytania z portalu USOSWeb pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365.
 

MS TEAMS
W przypadku realizacji zajęć zdalnie, zajęcia będą realizowane na Platformie Teams: Dane do logowania są takie same jak do poczty PW.
 

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023
www.wim.pw.edu.pl/Harmonogram

 
Plan zajęć
Zajęcia rozpoczynają się 20.02.2023 r. www.wim.pw.edu.pl/plan

 
Podział na grupy
Sprawdź w USOSweb

 
OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP
Obowiązkowe szkolenie BHP odbywa się w terminie podanym w planie zajęć.

 
OBOWIĄZKOWE Szkolenie Biblioteczne
Każdy student ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne w formie e-kursu. Informacja dotycząca terminów szkoleń podana będzie na stronie internetowej Wydziału i Biblioteki Głównej.
Biblioteka Wydziałowa – WIM, ul. Wołoska 141
Biblioteka Główna PW – Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

 
Regulamin studiów
Regulamin dostępny na stronie internetowej PW: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2019-XLIX/Uchwala-nr-363-XLIX-2019-z-dnia-26-06-2019

 
Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia
Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.
Informacje dostępne w zakładce: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Regulaminy-finanse-i-stypendia

 
Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów
Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia

 
Obserwuj nas na:
https://www.facebook.com/WIMPW
https://www.instagram.com/wim.pw