Regulamin

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług Biblioteki Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (zwana dalej Biblioteką Wydziałową) jest specjalistyczną biblioteką naukową o charakterze publicznym. Działa w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w Bibliotece Wydziałowej, stanowiącej jednostkę Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

2. Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów własnych Biblioteki Wydziałowej, dokumentów uzyskiwanych poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne oraz danych pozyskiwanych z baz danych i sieci komputerowych.

3. Z biblioteki wydziałowej mogą korzystać na miejscu wszyscy zainteresowani użytkownicy.

Wypożyczanie poza Bibliotekę dostępne jest wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni.

4. Rejestracja w systemie odbywa się poprzez zapisanie się do biblioteki.

5. Do Biblioteki WIM zapisy prowadzi wyłącznie ta Biblioteka. Dodatkowo w Bibliotece Wydziałowej prowadzi się zapisy do Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Filii przy ul. Narbutta oraz Domów Studenckich.

6. Udostępnianie zbiorów i baz danych w Bibliotece Wydziałowej odbywa się poprzez:

 1. Udostępnianie zbiorów w czytelni.
 2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz.
 3. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych w skali kraju.
 4. Udostępnianie informacji i dokumentów pozyskiwanych z baz danych i sieci komputerowych.
 5. Umożliwienie kopiowania i/lub skanowania dokumentów.

7. Użytkownicy mają wolny dostęp do bieżących czasopism w czytelni Biblioteki. Wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i studenckiego możliwy jest za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.

8. Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:

 1. Zbiorów specjalnych (norm, rękopisów, zdjęć fotograficznych itp.).
 2. Czasopism.
 3. Dokumentów bibliotecznych o statusie „Czytelnia”.
 4. Dokumentów bibliotecznych o statusie „Archiwalny”.
 5. Oryginałów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.
 6. Dokumentów na prawach rękopisu, w tym prac dyplomowych.
 7. Pozostałych wydawnictw wyłączonych z udostępniania (oznaczonych w katalogu lub dokumentów w złym stanie technicznym).

9. Korzystanie z czytelni

 1. Korzystanie z czytelni wymaga okazania – na życzenie dyżurnego bibliotekarza – dokumentu tożsamości.
 2. Wypożyczenie do czytelni dokumentów z magazynu lub księgozbioru podręcznego wymaga pozostawienia u bibliotekarza dyżurnego dowodu tożsamości.
 3. Zbiorów Biblioteki udostępnianych na miejscu nie wolno wynosić na zewnątrz bez porozumienia się z bibliotekarzem.
 4. W czytelni można pracować z własnym sprzętem komputerowym lub aparatem fotograficznym.
 5. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
 • pozostawienia w szatni wierzchnich okryć oraz dużych toreb, etc.,
 • zgłoszenia bibliotekarzowi dyżurnemu wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni,
 • zwrotu materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszania zauważonych braków bibliotekarzowi,
 • zachowania ciszy i nie spożywania posiłków w pomieszczeniach Biblioteki.

10. Korzystanie z wypożyczalni

 1. Do wypożyczeń uprawnieni są użytkownicy zapisani do Biblioteki poprzez rejestrację w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Warszawskiej.
 2. Instytucje wypożyczają według ogólnych zasad wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Limity i okresy wypożyczeń w Bibliotece Wydziałowej określone są w: „Regulaminie udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej” § 6 pkt 10. W indywidualnych przypadkach Kierownik Biblioteki może ustalić inne limity i okresy wypożyczeń.
 4. Po upływie okresu wypożyczenia użytkownik zobowiązany jest do zwrotu dokumentów lub ich prolongaty, pod warunkiem, że nie ma rezerwacji ze strony innych użytkowników.
 5. Użytkownicy mogą dokonywać przedłużeń: osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
 6. Biblioteka może – w uzasadnionych przypadkach – wystąpić o zwrot wypożyczonych dokumentów przed upływem wyznaczonego terminu zwrotu.
 7. Nieprzestrzeganie terminów zwrotu wypożyczonych dokumentów może skutkować wstrzymaniem dalszych wypożyczeń w Bibliotece.
 8. Biblioteka Wydziałowa nie pobiera opłat za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych.

11. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu bibliotecznego Biblioteka otrzymuje rekompensatę. Rodzaj rekompensaty określa Kierownik Biblioteki.

12. Formy rekompensaty za zagubione lub zniszczone dokumenty:

 1. Odkupienie tego samego tytułu (tego samego lub nowszego wydania).
 2. Odkupienie innego tytułu wskazanego przez Bibliotekę.
 3. W przypadku niemożności odkupienia zagubionej lub zniszczonej szczególnie cennej pozycji użytkownik przekazuje Bibliotece odbitkę kserograficzną (w twardej oprawie) odnośnego dokumentu.

13. Korzystanie z elektronicznych baz danych w Bibliotece może być ograniczone warunkami umów licencyjnych.

14. Niestosowanie się do przepisów niniejszego Regulaminu upoważnia Kierownika Biblioteki do ograniczenia uprawnień lub pozbawienia użytkownika prawa do korzystania ze zbiorów.

15. Decyzje w innych sprawach z zakresu udostępniania zbiorów i baz danych nie uwzględnione w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dziekan Wydziału.