Repozytorium WIM/PW

Biblioteka prowadzi bieżącą aktualizację dorobku piśmienniczego pracowników, doktorantów i studentów naszego Wydziału w Repozytorium PW.

Zgłoszenia publikacji (razem z pełnymi tekstami pdf) do wprowadzenia przyjmowane są na - rozsyłanych przez bibliotekę - formularzach skierowanych na adres: repo.wim@pw.edu.pl

Zarządzenie Rektora nr 3/2014 w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego (…) 
W Bazie Wiedzy PW obligatoryjnie są rejestrowane i archiwizowane utwory opublikowane po 1 stycznia 2013 roku, stanowiące dorobek pracowników lub jednostek PW.  (…) Pracownicy PW, doktoranci i studenci, zwani dalej "autorami", którzy publikują lub upowszechniają utwory podając afiliację "Politechnika Warszawska" lubjej odpowiedniki obcojęzyczne (dla wersji anglojęzycznej: Warsaw University of Technology) albo przedstawiają w Uczelni te utwory, jako swój dorobek naukowy lub dydaktyczny, są zobowiązani do:I) bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach określonych w § 2 ust. I , wraz z plikami cyfrowymi zawierającymi pełną treść utworu;2) bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku naukowym i dydaktycznym oraz danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy PW.

Ewaluacja / Bibliometria