Refraktometr ultradźwiękowy, Optel

Dane techniczne
  • Pomiar amplitudy i czasu przejścia fali podłużnej i poprzecznej dla różnych kątów padania na próbkę płasko-równoległą
  • Pomiar kąta załamania, amplitudy i czasu przejścia fali przechodzącej – podłużnej i poprzecznej dla próbek pół-cylindrycznych oraz innych nie płasko-równoległych
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Zakład Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Laboratorium Pracownia Tworzyw Ceramicznych
Lokalizacja na Wydziale Gmach Aerodynamiki, ul. Nowowiejska 24, p. 22