Konkurs na stanowisko technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: " Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 2. Nazwa stanowiska: Technolog
 3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy zlecenie, okres zatrudnienia w projekcie 35 miesięcy, nakład pracy miesięcznie ok. 30h.
 4. Miejsce zatrudnienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 
Warunki udziału:

 • a) minimum wykształcenie wyższe techniczne stopień doktora, mile widziane w kierunku inżynierii materiałowej,
 • b) udział w minimum 10 projektach z zakresu kompozytów polimerowych, dodatkowym atutem będzie udokumentowana współpraca z partnerami niemieckimi np. TU Dresden,
 • c) publikacja przynajmniej 8 artykułów w recenzowanych czasopismach zagranicznych z tematyki związanej z nanokompozytami i kompozytami polimerowymi w ostatnich pięciu latach,
 • d) praktyczna umiejętność prowadzenia badań z zakresu obserwacji mikroskopowych HRSEM i TEM materiałów polimerowych oraz obsługi ultramikrotomu, potwierdzona np. ekspertyzami dla przemysłu,
 • e) odbycie minimum dwóch szkoleń z zakresu wytwarzania kompozytów polimerowych techniką infuzji,
 • f) udokumentowana współpraca z min. 8 firmami z przemysłu,
 • i) wymagane doświadczenie z zakresu kierowania projektami B+R min. 2, tematyka dotyczyć powinna kompozytów polimerowych.

 
Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych [LITAPROP]" wykonując w między innymi następujące działania:

 • Przygotowywanie próbek za pomocą ultramikrotomu.
 • Obserwacje mikroskopowe TEM i SEM materiałów polimerowych.

Termin składania ofert:
do 06.08.2021r, godz. 10:00 czasu polskiego.

    
Forma składania ofert: email
anna.boczkowska@pw.edu.pl

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:
W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

  
Dodatkowych informacji (m.in. w sprawie wysokości przewidzianego wynagrodzenia udziela):
Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, anna.boczkowska@pw.edu.pl

 
Wymagane dokumenty:
Oferta tj. życiorys poświadczający spełnienie wymogów niniejszego zapytania.