Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod wysokim ciśnieniem"

Wymagania

 • uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku inżynieria materiałowa, chemia, fizyka lub nauk pokrewnych
 • doświadczenie w pracy naukowej
 • mile widziane doświadczenie w pracy na mikroskopach elektronowych i z materiałami o strukturze nanometrycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie materiałów metalicznych o strukturze ultradrobnoziarnistej oraz metod dużego odkształcenia plastycznego
 • mile widziana znajomość technik badawczych takich jak transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa, badania właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych
 • pełna dyspozycyjność i pełne zaangażowanie w projekt

 
Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „dr Piotr Bazarnik, OPUS”, lub mailowo na adres Piotr.Bazarnik@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie badawcze, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi)
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata)
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta zgodny z pkt. 2a-c "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców".

Opis zadań

Główna idea projektu polega na zbadaniu możliwości wytworzenia nowego typu ultra-drobno ziarnistych kompozytów z metalową osnową o wysokiej wytrzymałości i podwyższonej stabilności termicznej. Projekt zakłada zastosowanie procesów SPD do wytworzenia nowej klasy kompozytów z osnową metaliczną, wzmocnionych dyspersyjnymi nanocząstkami. Równomiernie rozmieszczone w osnowie nanocząstki będą pełniły rolę spowalniającą/blokującą ruch defektów sieci, takich jak granice ziaren, stabilizując mikrostrukturę nanokrystaliczną i rozszerzając okno temperaturowe dla ich potencjalnych zastosowań technologicznych. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN doktorant-stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, a w szczególności:

 • Badań właściwości mechanicznych (próby rozciągania, pomiary twardości)
 • Badań mikrostrukturalnych materiałów (z wykorzystaniem technik SEM, TEM, FIB, EBSD)
 • Przygotowanie materiałów do syntezy kompozytów metalicznych (cięcie, szlifowanie, mielenie) oraz przeprowadzenie procesów HPT.
 • Analizy wyników badań, indywidualnych poszukiwań literaturowych, przygotowywania raportów cząstkowych i publikacji naukowych oraz prezentowania wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Warunki zatrudnienia

 • stypendium 3500 PLN wypłacane zgodne z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
 • czas trwania stypendium: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy,
 • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz poznania specyfiki pracy na Uczelni mającej status Uczelni Badawczej,
 • przyjazną atmosferę w zespole.

 
Termin składania ofert 6 września 2021 godzina 12:00.