Specjalności

Biomateriały

Program specjalności pozwala zapoznać się studentom z biomateriałami (metaliczne,
ceramiczne, polimerowe, kompozytowe) stosowanymi w medycynie oraz z nowoczesnymi
metodami kształtowania ich właściwości, projektowania i doboru w aspekcie integracji z
tkankami i komórkami. Ponadto studenci zdobywają wiedzę na temat projektowania i
wytwarzaniu bioimplantów, lekarstw i innych urządzeń medycznych.

Inżynieria Powierzchni

Program tej specjalności pozwala zapoznać się studentom z najnowszą wiedzą dotyczącą
zjawisk fizykochemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych, warunkujących
tworzenie się różnego rodzaju warstw powierzchniowych w nowoczesnych procesach
inżynierii powierzchni. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami
wykorzystywanymi w kształtowaniu właściwości materiałów konstrukcyjnych i
funkcjonalnych (metalicznych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych).

Nanomateriały i Nanotechnologie

Studenci zapoznają się z metodami wytwarzania materiałów o strukturze nanokrystalicznej
(metale, ceramika, kompozyty) i o zróżnicowanej postaci (objętościowe, nanoproszki,
nanowłókna, nanowarstwy). Zdobywają wiedzę na temat metod badania zarówno struktury,
jak i właściwości nanomateriałów i wpływu nanostruktury na badane właściwości
(mechaniczne, cieplne, chemiczne). Ponadto zapoznają się z podstawami metod modelowani
komputerowego.

Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne

Program specjalności obejmuje przekazanie studentom wiedzy związanej z mechaniką
(odkształcenie plastyczne, nadplastyczność, pełzanie) i pękaniem materiałów. Ponadto
studenci zapoznają się z wiedzą o zjawiskach zachodzących w konstrukcjach i narzędziach
pod działaniem sił mechanicznych i oddziaływań środowiska, wpływających na ich trwałość,

niezawodność i bezpieczeństwo. Studenci zdobywają też wiedzę i umiejętności na temat
doboru materiału i technologii wytwarzania przy projektowaniu konstrukcji inżynierskich.

Zaawansowane Materiały Funkcjonalne

Studenci zdobywają wiedzę na temat metalicznych materiałów amorficznych (wytwarzanie,
struktura, właściwości, zastosowania), cieczy reologicznych, nowoczesnych polimerów i
kompozytów na ich osnowie, materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki (krzem,
materiały tlenkowe, grafen). Ponadto zapoznają się z nowoczesnymi technologiami
wytwarzania różnego rodzaju zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (monokryształy,
epitaksja, szybkie chłodzenie cieczy) i niekonwencjonalnymi metodami ich syntezy,
wykorzystującymi np. plazmę, jony, impulsowe wyładowania silnoprądowe.