Ważna informacja dla studentów I roku!

Wszystkich zakwalifikowanych na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Inżynieria Materiałowa, zapraszamy do Dziekanatu celem złożenia dokumentów wymaganych podczas procesu rekrutacji na studia.

Dokumenty, które należy dostarczyć:

  • kserokopia świadectwa maturalnego lub ewentualnie inne dokumenty (certyfikat językowy, dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, dyplom olimpiady lub konkursu). Kandydat zobowiązany jest do okazania oryginału tych dokumentów do wglądu,
  • 2 aktualne fotografie.

UWAGA! Brak któregoś z wymaganych oryginałów uniemożliwia wydanie zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów.

Prosimy również o dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy (oryginał) o braku przeciwskazań do studiowania na kierunku Inżynieria materiałowa.

Miejsce składania dokumentów: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, pok. 204 (Dziekanat)

Termin: 21-25 września 2020 r. w godz.: 09:00-15:00

W związku z pandemią COVID 19, prosimy o zachowanie następujących środków ostrożności:

  • Wpisanie się do rejestru interesantów (rejestr dostępny w portierni na poziomie 1),
  • Zachowanie 1,5 metrowej odległości przed Dziekanatem i dezynfekcję rąk,
  • Zakrywanie ust i nosa na terenie całego Gmachu Wydziału,
  • Używanie własnych środków piśmienniczych,
  • Przestrzeganie limitu osób przebywających jednorazowo w Dziekanacie (maksymalnie 1 osoba).