Informacja dla studentów I roku studiów magisterskich

Przyszłych studentów studiów II-go stopnia zapraszamy w dniach 23–24 lutego 2022 roku w godz. 9:00–15:00 do Dziekanatu.

Wizyta ma na celu:

 1. Podpisanie dokumentów z wiązanych z przyjęciem na studia – Ankieta osobowa oraz informacja o przyjęciu na studia.
 2. Złożenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.
   

UWAGA!!! Nieodebranie dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne z niepodjęciem studiów i wykreśleniem z listy osób przyjętych na studia.
 

Ślubowanie akademickie

W terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru należy w USOSweb zaakceptować ślubowanie. Wobec osób, które nie zaakceptują ślubowania w podanym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów.

Uwaga! Rozpoczęcie studiów i nabycie praw studenta następuje z chwilą złożenia ślubowania akademickiego, dlatego prosimy o zachowanie terminów.
 

Legitymacje studenckie

Legitymacje studenckie są drukowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PW, dlatego ważne jest szybkie uregulowanie opłaty. Opłatę w wysokości 22 zł należy wpłacić na indywidualne konto bankowe podane na koncie w USOSweb (zakładka Rozliczenia).
 

System USOSWeb PW

https://usosweb.usos.pw.edu.pl

Login ID: nr PESEL lub adres e-mail w domenie PW
Hasło: hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW
 

Poczta elektroniczna PW

Do wysyłania e-maili w indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail
w domenie PW. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.

Informacja o nazwie użytkownika (loginie) jest możliwa do odczytania z portalu USOSWeb pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365.

Więcej o poczcie PW dla studentów: Centralna poczta dla studentów / Poczta elektroniczna / Usługi / Strona główna - Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl)

MS TEAMS: W przypadku realizacji zajęć zdalnie, zajęcia będą realizowane na Platformie Teams. Dane do logowania takie same jak do poczty PW.
 

OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się:

 • 01.03.2022 w godz.: 17:30-19:00, IM 212 - studia polskojęzyczne
 • 10.03.2022 at 14:15-16:00, IM 315 – English studies (Biomaterials)
   

OBOWIĄZKOWE Szkolenie Biblioteczne

Każdy student ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne w formie e-kursu. Informacja dotycząca terminów szkoleń podana będzie na stronie internetowej Wydziału i Biblioteki Głównej.

 • Biblioteka Wydziałowa - WIM, ul. Wołoska 141
 • Biblioteka Główna PW - Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1
   

Regulamin studiów

Regulamin dostępny na stronie internetowej PW: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Senatu-PW/Uchwaly-Senatu-PW/2019-XLIX/Uchwala-nr-363-XLIX-2019-z-dnia-26-06-2019 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.

Informacje dostępne na stronie PW https://www.pw.edu.pl/Studenci/Regulaminy-finanse-i-stypendia
 

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia.

  

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022: www.wim.pw.edu.pl/Harmonogram

Plan zajęć: www.wim.pw.edu.pl/plan

Podział na specjalności: Sprawdź w USOSweb

Obserwuj i oznaczaj nas:

https://www.facebook.com/WIMPW

https://www.instagram.com/wim.pw