Oferta pracy w projekcie OPUS - stanowisko Post-Doc

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Nazwa stanowiska: post-doc

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynierii materiałowej, chemii, fizyki lub pokrewnej uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie podpisania umowy o pracę będzie spełniać taki warunek),
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci recenzowanych publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i realizacji projektów naukowo-badawczych,
 • doświadczenie w obszarze materiałów porowatych i kompozytowych, w tym w zakresie ich wytwarzania i charakteryzacji,
 • umiejętność obsługi aparatury badawczej do podstawowej charakteryzacji materiałów (np. SEM, EDS, mikroskopia optyczna, FT-IR)
 • doświadczenie w pracy z zaawansowanymi technikami badawczymi jak skaningowa mikroskopia elektronowa, mikrotomografia komputerowa, XPS, XRD
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowywanie publikacji naukowych,
 • chęć i motywacja do pracy naukowej.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w nanoszeniu cienkich warstw,
 • znajomość aspektów aplikacyjnych materiałów porowatych jak kataliza i elektrokataliza,
 • doświadczenie w zakresie opieki nad pracami dyplomowymi.

 

Opis zadań:

 • Wytwarzanie elementów ogniwa paliwowego MCFC,
 • Charakteryzacja próbek otrzymywanych w projekcie, w tym mikroskopia SEM oraz tomografia komputerowa,
 • Analiza uzyskiwanych wyników,
 • Przygotowywanie publikacji naukowych do upowszechniania wyników projektu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 30 maja 2023, 23:59

Forma składania ofert: email

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie pełnoetatowe w projekcie: "Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe" nr 2022/45/B/ST5/02450
 • umowa o pracę na okres do końca trwania projektu, czyli na dzień dzisiejszy 30 miesięcy
 • wynagrodzenie w wysokości 140 000 PLN brutto brutto rocznie (z obciążeniami pracownika i pracodawcy)
 • planowany termin zatrudnienia: 01.07.2023

 

Dodatkowe informacje:

Zapytania i zgłoszenia należy przesłać do kierownika projektu:

dr. hab. inż. Tomasza Wejrzanowskiego pocztą elektroniczną na adres: tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl z tytułem wiadomości "OPUS23 – post-doc" do 30.05.2023 (do godz. 23:59).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV naukowe kandydata,
 • list motywacyjny,
 • skan dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje (dyplom doktorski lub inne dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia doktora)
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

 

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 02.06.2023