Weave-UNISONO | Konkurs na stanowisko doktoranta

W ramach projektu "Kształtowanie nanomateriałów w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem"

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa

Nazwa stanowiska: Doktorant, stypendysta

Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która jest absolwentem studiów Inżynieria Materiałowa  lub dziedzin pokrewnych.

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia (lub poświadczenie z uczelni o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej, która nie może odbyć się później niż do 05.12.2022),
 • Znajomość technik preparatyki próbek do badań mikrotwardości, obserwacji metalograficznych, badań przy użyciu TEM, SEM i FIB,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu obserwacji przy użyciu SEM, będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

Zatrudnienie w projekcie nastąpi po przyjęciu Kandydata do Szkoły Doktorskiej.
 

Opis zadań:

 • Pomiary mikrotwardości,
 • Preparatyka próbek do obserwacji TEM, SEM i FIB,
 • Przeprowadzenie obserwacji i analizy mikrostruktury przy użyciu TEM, SEM oraz FIB,
 • Przygotowywanie publikacji.

 
Typ konkursu NCN: Weave-Unisono

 
Termin składania ofert: 10.12.2022, 18:00

 
Forma składania ofert: email

 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu trwania umowy stypendialnej, przy dalszym spełnianiu warunków przez stypendystę na sumaryczny okres 36 miesięcy,- data rozpoczęcia: 23.02.2023 – początek semestru letniego,- wysokość stypendium: 4500 PLN/miesiąc, dodatkowo wynagrodzenie ze Szkoły Doktorskiej.

Praca w międzynarodowym gronie. Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Wiedeńskiego (https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Nowa-jakosc-nanomaterialow)

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • opcjonalnie listę osiągnięć naukowych (publikacje naukowe, patenty, udział w stażach naukowych, szkoleniach specjalistycznych, udział w konferencjach naukowych, preferowane międzynarodowe itd.)

 
Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Krawczyńska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
tel. +48 22 234 8155
e-mail: agnieszka.krawczynska@pw.edu.pl