Oferta pracy w projekcie z programu LIDER XI

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: " Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI.

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska- Personel pomocniczy – student ostatniego roku studiów II stopnia.
 3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło), w zależności od zapotrzebowania w projekcie
 4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
   

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

 • a) Studia inżynierskie ukończone na kierunku Inżynieria Materiałowa (średni ukończenia studiów min. 4.50, studia ukończone z wynikiem min. bardzo dobrym),
 • b) Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa,
 • c) Tematyka pracy magisterskiej związana z wytwarzaniem i badaniami materiałów kompozytowych
 • d) Odbycie min. 1 praktyki zawodowej dotyczącej badania materiałów. Atutem byłyby materiały kompozytowe.
 • e) Doświadczenie min. 6 miesięcy w Instytucie zajmującym się badaniami materiałów. Atutem byłyby materiały kompozytowe.
 • f) Umiejętność projektowania za pomocą oprogramowania SolidWorks.
 • g) Język angielski –znajomość w mowie i piśmie na poziomie średniozaawansowanym
 • h) Wysoki poziom samodzielności i rzetelności.
 • i) Silna motywacja do realizacji badań naukowych.
 • j) Potwierdzone umiejętności miękkie – odbycie min. 1 kursu. Kurs dotyczył efektywnego planowania i organizacji czasu pracy, odpowiedniego przygotowania przestrzeni pracy,  sprawnej komunikacji ze współpracownikami i dobrych praktyk w pracy stacjonarnej oraz zdalnej.
   

Opis zadań do realizacji:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu 0185/L-11/2019 pt: " Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej – PolComTheR", w ramach programu LIDER XI, wykonując w między innymi następujące działania:

Zakres obowiązków: Wytwarzanie i charakterystyka modyfikowanych kompozytów polimerowych metodą infuzji (ETAP 3), Wytwarzanie demonstratora (ETAP 4).
 

Termin składania ofert:

do 14.09.2022r, godz. 23:59 czasu polskiego.

 
Forma składania ofert: email kamil.dydek@pw.edu.pl
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:

 • W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 • Rozmowa kwalifikacyjna – osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną po przedstawieniu spełnienia ww. wymagań

  
Dodatkowych informacji udziela

mgr inż. Kamil Dydek,  kamil.dydek@pw.edu.pl
 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys CV zawierający wskazane wymagania od Kandydata
 • List motywacyjny