Oferta pracy w projekcie NCN na stanowisko doktoranta

W ramach projektu „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”.

Wymagania

 1. Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej lub status kandydata zakwalifikowanego do rozpoczęcia studiów od października 2022 r. w dziedzinie inżynieria materiałowa.
 2. Doświadczenie w zakresie: synteza hydrożeli. Znajomość zaawansowanych metody biofabrykacji 3D (extrusion-based bioprinting, microfluidic assisted bioprinting) biomateriału opartego na hydrożelach.
 3. Doświadczenie w zakresie metod charakteryzacji materiałów: skaningowy mikroskop elektronowy, mikroskop konfokalny.
 4. Doświadczenie w zakresie hodowli komórkowej - testy cytotoksyczności i cytokompatybilności, testy żywotności komórek.
 5. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, pisaniu prac naukowych, rozpowszechnianiu wyników na konferencjach naukowych.
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Wojciech Święszkowski, OPUS-LAP”, lub mailowo na adres wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
 • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta w szkole doktorskiej lub oświadczenie o zobowiązaniu do podjęcia studiów od października 2022 r.,
 • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

 

Opis zadań

    Do zadań Stypendysty należeć będzie opracowanie materiału na bazie naturalnie pochodzącego hydrożelu do biofabrykacji struktury kości i światła naczyniowego. Charakterystyka właściwości morfologicznych, mechanicznych i fizycznych próbek opartych na hydrożelach. Optymalizacja procesu bioprintingu 3D materiałów hydrożelowych w celu wytworzenia unaczynionych organoidów kostnych do modelowania mechanizmu przerzutów do kości.

    Opracowywanie wyników, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych. Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie realizowanych prac.

 

Warunki zatrudnienia

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Typ konkursu NCN:
OPUS-LAP 20

Termin składania ofert:
30.09.2022, godz. 16:00