Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych"

Wymagania

 • uczestnictwo w studiach doktoranckich w dyscyplinie inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, fizyczne lub pokrewne;
 • doświadczenie w pracy naukowej oraz realizacji projektów naukowo-badawczych;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji z listy Journal Citation Reports z obszaru materiałów metalicznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność prowadzenia i interpretacji wyników badań materiałów metalicznych;
 • wiedza w dyscyplinie inżynieria materiałowa, w szczególności w zakresie materiałów metalicznych, nanomateriałów, biomateriałów, z uwzględnieniem analizy ich struktury (w tym atomowej);
 • znajomość technik badawczych służących analizie budowy materiałów metalicznych, w tym po odkształceniu plastycznym;
 • znajomość fizyki odkształcenia plastycznego oraz metod oceny stabilności struktury materiałów metalicznych;
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie fizyki ciała stałego (np. publikacje);
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej;
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych;

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Halina Garbacz, OPUS”, lub mailowo na adres halina.garbacz@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi) z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata)
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta.

Opis zadań

Głównym celem projektu jest poznanie czynników mikrostrukturalnych mających wpływ na właściwości mechaniczne oraz funkcjonalne (odporność korozyjna, biozgodność) nanokrystalicznego technicznie czystego tytanu po niskotemperaturowym wygrzewaniu. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN doktorant-stypendysta będzie zobowiązany w szczególności do:

 • Obliczeń ab initio oddziaływania atomów międzywęzłowych z dyslokacjami śrubowymi;
 • Interpretacji wyników uzyskanych przy wykorzystaniu mikroskopii skaningowej oraz transmisyjnej próbek tytanowych w stanie wyjściowym i po odkształceniu plastycznym;
 • Projektowania eksperymentów dotyczących stabilności struktury tytanu o różnej czystości;
 • Analizy uzyskanych wyników, analizy literatury zgodnej z tematyką projektu, przygotowywania publikacji naukowych oraz prezentowania wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych;

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie (6 miesięcy)

Termin składania ofert 15 lipca 2022 godzina 12:00

Dodatkowe informacje:

Wybrany kandydat zostanie powiadomiony o wynikach konkursu mailowo w terminie do 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Planowany początek zatrudnienia osoby w projekcie: 1 sierpnia 2022