Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”

Wymagania

 1. Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej lub status kandydata zakwalifikowanego do rozpoczęcia studiów od października 2021 r. w dziedzinie inżynieria materiałowa.
 2. Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania i badania materiałów.
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, pisaniu prac naukowych, rozpowszechnianiu wyników na konferencjach naukowych.
 4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
 6. Doświadczenie w obszarze materiałów kompozytowych porowatych oraz/lub druku 3D będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
 • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera) wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata) lub zaświadczenie ukończenia studiów II stopnia,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta w szkole doktorskiej lub oświadczenie o zobowiązaniu do podjęcia studiów od października 2021 r.,
 • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

 

Opis zadań

Projekt dotyczy wytwarzania, charakteryzacji i modelowania hierarchicznych struktur do katalizy gazów w podwyższonych temperaturach. Wysoka porowatość, która ułatwia transport mediów przeważnie równocześnie zmniejsza powierzchnię właściwą. Problem ten nie występuje w strukturach hierarchicznych, gdzie sieć większych porów służy jako ścieżka przepływu reagentów, a nano/mezo porowate elementy struktury są odpowiedzialne za wysoką powierzchnię właściwą. Druk 3D jest obiecującą techniką, która może pozwolić na dokładną kontrolę wielkości porów, ich kształt i rozwinięcie powierzchni.

Jednym z założeń projektu jest zaprojektowanie nowych materiałów do druku 3D umożliwiających tworzenie struktur, które po odpowiedniej obróbce termicznej i chemicznej pozwolą na otrzymanie elementów o poprawionych właściwościach katalitycznych.

Do zadań Stypendysty należeć będzie analiza aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie druku 3D, materiałów kompozytowych o strukturze porowatej, a także w zakresie katalizy. Wytwarzanie i analiza nowych materiałów do druku 3D elementów do katalizy CO2 o hierarchicznej mikrostrukturze. Druk tych materiałów oraz ich charakteryzacja.

Opracowywanie wyników, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych. Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie realizowanych prac.

 

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie do końca trwania projektu.

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Typ konkursu NCN:
OPUS 16

Termin składania ofert:
13.10.2021, godz. 16:00

_____________________

 
Wyłoniony kandydat: mgr inż. Remigiusz Nowacki