Dyfrakcja rentgenowska

Dyfrakcja rentgenowska jest techniką badawczą szeroko stosowaną w różnych dziedzinach nauki: począwszy od fizyki ciała stałego, a skończywszy na inżynierii materiałowej. Pozwala na określenie parametrów sieci krystalograficznych różnych substancji, wyznaczanie ich komórek elementarnych, stałych sieciowych. Umożliwia określanie składu fazowego materiałów, pomiary naprężeń, wyznaczanie tekstury krystalicznej, analizę cienkich warstw.

Oferta badawcza

  • analiza ilościowa i jakościowa składu fazowego
  • analiza cienkich warstw przy wykorzystaniu wiązki równoległej
  • analiza fazowa w wysokich temperaturach (do 1600°C)
  • analiza naprężeń własnych
  • analiza tekstury krystalograficznej
  • określanie stopnia krystaliczności

Infrastruktura

  • dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 ADVANCE
  • dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 DISCOVER

Kontakt

dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak
 22 234 81 54
boguslawa.cieslak@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Zdunek
22 234 81 54
joanna.zdunek@pw.edu.pl