Chromatografia żelowa

Chromatografia żelowa (ang. Gel Permeation Chromatography - GPC) to rodzaj chromatografii wykluczenia (ang. Size Exclusion Chromatography-SEC), która jest techniką analityczną pozwalającą na charakterystykę cząsteczek na podstawie ich wielkości, a dokładniej na podstawie promienia hydrodynamicznego. Mechanizmem decydującym o rozdzielaniu w chromatografii wykluczania realizowanej w sposób „klasyczny”, jest zróżnicowanie łącznych dróg oraz czasu retencji cząsteczek o różnej wartościach średnicy hydrodynamicznej w porowatym złożu kolumny.

Cząsteczki mniejsze od średnicy tych porów są w stanie wnikać do wnętrza ziaren natomiast większe są z nich całkowicie ,,wykluczane” i w trakcie wymywania przemieszczają się pomiędzy ziarnami złoża, w stronę wylotu kolumny. Ponieważ wszystkie cząsteczki jednocześnie podlegają dyfuzji, małe, które dostały się do wnętrza porów, po jakimś czasie wydostają się na zewnątrz i są transportowane przez fazę ruchomą w kierunku wylotu kolumny. Czas przebywania cząsteczek wewnątrz porów jest proporcjonalny do ich wielkości, im są mniejsze, tym dłużej są zatrzymywane wewnątrz porów i tym później wymywane.

Oferta badawcza

  • pomiary liczbowej i wagowej średniej masy cząsteczkowej
  • wyznaczanie współczynnika polidyspersji
  • badania w rozpuszczalnikach organicznych: chloroformie oraz opcjonalnie w tetrahydrofuranie lub dimetyloformamidzie
  • analiza w oparciu o krzywe kalibracyjne wykonane dla standardów polistyrenowych lub poli(tlenku etylenu)

Przykłady zastosowań

  • badania masy cząsteczkowej nowych polimerów (syntetyzowanych we własnym zakresie)
  • kontrola jakości/weryfikacja deklarowanej masy cząsteczkowej polimerów komercyjnych
  • badanie wpływu procesów przetwórczych na masę cząsteczkową polimerów
  • ocena degradacji polimerów, itp.

Infrastruktura

  • modułowy chromatograf żelowy serii 1200 Agilent (degazer, pompa, autosampler, na 100 próbek, termostatowany moduł kolumn, oraz detektor refraktometryczny) połączony z 3-kątowym detektorem laserowym rozpraszania światła MiniDAWN TREOS oraz detektorem lepkościowym ViscoStar (oba z firmy Wyatt Technology)

Badania chromatografem żelowym wykonuje grupa badawcza: