Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC 8000 Perkin Elmer (właściwości cieplne, badania przemian fazowych)

Dane techniczne Badanie przemian fazowych zachodzących w materiałach podczas ich nagrzewania w zakresie temperatury 50°C-720°C oraz wyznaczanie temperatur charakterystycznych i entalpii przemian
Wyposażenie Dodatkowo kalorymetr posiada specjalny moduł umożliwiający badanie materiałów od temperatury-170°C
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
dr inż. Piotr Błyskun
Zakład Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 214