Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

Aktualny rozwój materiałów „niemetalicznych” wymusza konieczność poszerzenia tematyki związanej z tworzywami ceramicznymi oraz polimerowymi.

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych skupia uwagę na tych materiałach, w kontekście ich specyficznych właściwości mechanicznych, cieplnych, elektrycznych oraz uznania ich jako materiałów przyszłościowych z perspektywą wielu nowych zastosowań.

Prace badawcze zakładu dotyczą projektowania, charakterystyki struktury i właściwości, degradacji oraz recyklingu – szczególnie tworzyw sztucznych. Istotna część badań dotyczy kompozytów, materiałów gradientowych a także nanomateriałów. Projekty prowadzone przez pracowników zakładu mają charakter utylitarny i interdyscyplinarny, wiążący zagadnienia naukowe nie tylko z dziedziny inżynierii materiałowej, ale także chemii, transportu, budownictwa a nawet medycyny. Dużym atutem zakładu jest szeroka gama wykorzystywanych zaawansowanych metod badawczych, takich jak: spektroskopia w podczerwieni, mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych, badania powierzchni właściwej oraz szereg metod kalorymetrycznych.

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Andrzej R. Olszyna
   

Grupy badawcze

Kompozyty polimerowe

Kompozyty stanowią grupę nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, np. lotniczym, samochodowym, maszynowym, transportu publicznego i sportowym.

Materiały ceramiczne, kompozyty ceramika-metal oraz materiały biomimetyczne

Działalność grupy koncentruje się wokół kompozytów ceramika-metal, biomimetyki, hybrydowych kompozytów ceramika-metal oraz ceramiki archeologicznej.

Materiały polimerowe

Grupa badawcza specjalizuje się w analizie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami różnych materiałów polimerowych. Od wielu lat zajmuje się aplikacjami różnych grup materiałów poliuretanowych.

Tworzywa ceramiczne i kompozyty z ich udziałem

Prace badawcze skupiają się na projektowaniu i wytwarzaniu ceramicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych oraz opracowywaniu metod wytwarzania bioaktywnych nanocząstek kompozytowych oraz nanokompozytów grafenowych o strukturze typu core-shell.