Studenci

Na Wydziale realizowany jest trzystopniowy system studiów:

Na studiach inżynierskich i magisterskich obowiązuje punktowy system rejestracji (ECTS - europejski system transferu punktów zaliczeniowych). Studia doktoranckie stanowią kontynuację studiów II stopnia, a ich zasady określa Regulamin Studiów Doktoranckich / Regulamin Szkoły Doktorskiej.

Podstawą rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy studiów jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS. W każdym semestrze można uzyskać 30 punktów. Punkty są przyporządkowane wszystkim występującym w planie studiów przedmiotom, które podlegają ocenie, oraz pracom dyplomowym (inżynierskiej i magisterskiej).