Posiedzenie z dn. 23.06.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Przyjęcie planu rzeczowo finansowego na rok 2023
 5. Sprawy dydaktyczne
  • Informacja o przeglądzie infrastruktury dydaktycznej
  • Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej magisterskiej pani inż. Patrycji Kręcisz
  • Wyrażenie zgody na pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich przez dr. inż. Marcina Heljaka
  • Zmiana promotora pracy dyplomowej inżynierskiej pani Agnieszki Odziemczyk
  • Zmiana promotora pracy dyplomowej magisterskiej pani inż. Katarzyny Filip
 6. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr inż. Eweliny Mackiewicz na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów WIM PW do realizacji projektu  pt. „Węglanowo-tlenowe ogniwo paliwowe” finansowanego z konkursu OPUS 23 NCN numer UMO-2022/45/B/St5/02450
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr inż. Piotra Śpiewaka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Matriałów WIM PW do realizacji projektu pt.: „Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium”, Grant agreement no 101052200, akronim: EUROfusion
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr hab. Kamili Sałasińskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW
  • Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych w pełnym wymiarze czasu pracy
  • Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów w pełnym wymiarze czasu pracy
  • Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Materiałów w pełnym wymiarze czasu pracy
  • Zaopiniowanie wyjazdu dr inż. Wiktora Bednarczyka na naukowy staż zagraniczny na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołu z trzydziestego czwartego posiedzenia Rady Wydziału
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady