Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Cele Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zadania Pełnomocnika Dziekana MT ds. zapewnienia jakości kształcenia.

Zasadniczymi celami Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są:

 • stałe funkcjonowanie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia,
 • utrzymywanie wysokiej rangi pracy dydaktycznej,
 • opracowywanie, utrzymywanie i doskonalenie mechanizmów zapewniających, że programy nauczania będą opierać się na współczesnych osiągnięciach nauki i techniki oraz spełniać wymagania rynku pracy,
 • zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej,
 • przestrzeganie standardów akademickich,
 • informowanie społeczeństwa (a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli) o jakości i poziomie wykształcenia absolwentów Uczelni

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW jest zgodny z wymaganiami Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz z podstawowymi zasadami zarządzania jakością, takimi jak:

 • Orientacja na studentów i innych interesariuszy;
 • Przywództwo kierownictwa Uczelni w realizacji ustanowionych zasad;
 • Zaangażowanie całej kadry zarówno dydaktycznej, jak i administracyjnej;
 • Podejście procesowe do realizowanych usług i zadań;
 • Ciągłe doskonalenie wszystkich istotnych realizowanych procesów;
 • Opieranie się na faktach i konkretnych efektach działań;
 • Staranny dobór partnerów do współpracy.  

Wdrożenie WSZJK ma również na celu poprawę skuteczności działań związanych z realizacją misji, wizji i strategii Wydziału i Uczelni oraz wymagań interesariuszy (trzech stron).

Dokumentację dotyczącą WSZJK prowadzi i gromadzi Pełnomocnik Dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia w okresie swojej kadencji.

Zadania Pełnomocnika:

 • Zbieranie, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji i wszelkich innych danych dotyczących działań w zakresie jakości kształcenia na wydziale, wewnątrz Uczelni oraz w kraju. Dotyczy to także danych o akredytacji kierunków kształcenia;
 • Uczestniczenie w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia;
 • Organizowanie i koordynacja działań prowadzących do akredytacji państwowej i środowiskowej kierunków studiów realizowanych na wydziale (w tym pomoc w przygotowaniu raportu samooceny jednostki);
 • Kierowanie pracami powołanych na wydziale grup zadaniowych związanych z jakością kształcenia;
 • Przygotowanie planu działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w okresie do następnej oceny;
 • Prowadzenie bieżącej kontroli realizacji zaakceptowanego planu zapewniania jakości kształcenia;
 • Sporządzanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na wydziale, prezentację raportu na posiedzeniu Rady Wydziału;
 • Przekazanie corocznego raportu o stanie jakości kształcenia na wydziale dla Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia;
 • Koordynacja i kontrola prawidłowości realizacji procesu oceny zajęć dydaktycznych;
 • Koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych.

 

Pełnomocnik Dziekana MT ds. zapewnienia jakości kształcenia:
dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
Kontakt: jolanta.gebska@pw.edu.pl