Otwarcie/zamknięcie przewodu

Załącznik do Uchwały 56/L/2020 Senatu PW

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora uczestnikom studiów doktoranckich (starego i nowego trybu), uczestnikom trybu eksternistycznego i doktoratów wspólnych (link »)
 

Zarządzenie 124/2021 Rektora PW – wymogi edytorskie dla rozprawy doktorskiej

W sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących przygotowania do druku rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej, jej druku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz kosztów wydruku rozprawy doktorskiej (link »)
 

Informacja Prorektora ds. nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. (link »)

W sprawie potwierdzania efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK u doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020
 

Załącznik do Informacji Prorektora ds. nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. (link »)

 

Załącznik do uchwały nr 81/L/2021 Senatu PW z dnia 24 lutego 2021 r.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym (link »)
 

Wniosek o weryfikację efektów uczenia się na poziomie 8PRK dla trybu eksternistycznego

Załącznik do Sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym (plik PDF)
 

Zarządzenie 79/2021 Rektora PW - Wzory dyplomu doktorskiego

Zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Rektora PW w sprawie wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego oraz zasad i trybu wydawania oraz przechowywania przez Politechnikę Warszawską odpisów tych dyplomów (link »)