Posiedzenie z dn. 22.03.2024

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 3. Wręczenie Nagrody Rektora za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni
 4. Wręczenie Nagród Dziekana wyróżniającym się studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia w sporcie i za wyjątkową aktywność społeczną na rzecz wydziału
 5. Informacje Dziekana.
 6. Zaopiniowanie wniosków o Nagrodę Rektora PW
  • Naukową indywidualną za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - za cykl publikacji w latach 2022-2023 dla
   • i. dr inż. Justyny Zygmuntowicz – uchwała nr 333/XV/2024
   • ii. dr. hab. inż. Łukasza Ciupińskiego, prof. uczelni - uchwała nr 334/XV/2024
  • Naukową indywidualną za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - za habilitację dla
   • i. dr hab. Kamili Sałasińskiej - uchwała nr 335/XV/2024
   • ii. dr. hab. inż. Jana Wróbla - uchwała nr 336/XV/2024
  • Naukową zespołową za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe - za cykl publikacji w latach 2022-2023 dla
   • i. zespołu prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery - uchwała nr 337/XV/2024
   • ii. zespołu prof. dr hab. inż. Anny Boczkowskiej - uchwała nr 337/XV/2024
   • iii. zespołu prof. dr hab. inż. Haliny Garbacz - uchwała nr 338/XV/2024
  • Dydaktyczną indywidualną za „Złotą Kredę” dla
   • i. dr. hab. inż. Krzysztofa Rożniatowskiego, prof. uczelni - uchwała nr 339/XV/2024
   • ii. dr. inż. Rafała Wróblewskiego - uchwała nr 340/XV/2024
  • Zespołową, za osiągnięcia organizacyjne, dla
   • i. zespołu Pani dr hab. inż. Joanny Zdunek, prof. uczelni - uchwała nr 341/XV/2024
   • ii. zespołu Pana prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zdunka - uchwała nr 342/XV/2024
 7. Sprawy osobowe
  • Wyrażenie zgody na płatny urlop szkoleniowy dr inż. Witolda Chromińskiego w celu odbycia stażu naukowego na Uniwersytecie w Paryżu - uchwała nr 343/XV/2024
  • Wyrażenie zgody na płatny urlop szkoleniowy dr inż. Marty Lipińskiej w celu odbycia stażu naukowego na The University of Sydney i ANSTO – Australia’s Nuclear Science and Technology Organisation w Australii -uchwała nr 344/XV/2024
 8. Sprawy dydaktyczne
  • Zatwierdzenie nowych członków Wydziałowej Komisji ds. programu studiów: Pana Szczepana Gorbacza  z firmy Amargo oraz przedstawicieli studentów Sławomira Mizery, Aleksandry Żydowicz i Anny Orlińskiej - uchwała nr 345/XV/2024
  • Informacja na temat ankietyzacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024
  • Informacja dotycząca rekrutacji na II stopień studiów w roku akademickim 2023/2024.
 9. Informacje ze Szkoły Doktorskiej PW.
 10. Sprawy wniesione.
 11. Przyjęcie protokołu z czterdziestego pierwszego posiedzenia Rady Wydziału - uchwała nr 346/XV/2024
 12. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   
Uchwały » (.docx, 119,60 kB)