Posiedzenie z dn. 16.12.2022

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 3. Informacje Dziekana.
 4. Prezentacja Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZITT) na temat "Komercjalizacja 2022: patentowanie, wycena i sprzedaż technologii, inkubacja spółek spin-off".
 5. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie zatrudnienia dr. inż. Mehdi Khanmohammadi do projektu OPUS LAP NCN „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej” na pełen etat, na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Projektowania Materiałów, od 01.02.2023 na dwa lata.
 6. Sprawy dydaktyczne
  • udzielenie zgody Rady Wydziału na pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich dr. inż. Wiktorowi Bednarczykowi;
  • przedstawienie statystyk związanych z osiąganiem efektów uczenia się w roku akademickim 2021/2022;
  • wykorzystanie samouczków Politechniki Warszawskiej jako narzędzi do wewnętrznej ewaluacji poziomu osób przyjętych na studia I stopnia - dr inż. Agnieszka Brojanowska;
  • zatwierdzenie tematów prac dyplomowych inżynierskich;
  • zmiana tematu pracy dyplomowej magisterskiej inż. Konstantego Jonaka (promotor prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera);
  • zatwierdzenie zmiany formy realizacji przedmiotu „Stopy o wysokiej entropii”;
  • głosowanie nad przyjęciem zmian w programie studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady.