Posiedzenie z dn. 27.10.2023

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawy habilitacyjne:
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego Pani dr inż. Bogusławy Adamczyk – Cieślak z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego Pani dr inż. Agnieszki Teresy Krawczyńskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 4. Sprawy doktoranckie:
  • Powołanie nowego członka komisji egzaminacyjnej z filozofii w przewodzie doktorskim Pana mgr. Macieja Łojkowskiego
   Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski;
  • Nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa Panu mgr. inż. Marcinowi Trajerowi
   Promotor: dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni.
 5. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny.
 6. Informacje ze Szkoły Doktorskiej.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Przyjęcie protokołu z czterdziestego drugiego posiedzenia RND.
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

 
Uchwały Rady