Posiedzenie z dn. 26.01.2024

Proponowany porządek posiedzenia:   

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawy habilitacyjne:
  • 3.1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego Pani dr inż. Ewie Urze-Bińczyk z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 4. Sprawy doktoranckie:
  • 4.1. Wyznaczenie promotorów pomocniczychdla doktorantów Szkoły Doktorskiej PW:
   • a) mgr inż. Szymon Demski
    Promotor pomocniczy: dr inż. Kamil Dydek
    (Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska);
   • b) mgr inż. Pasquale Posabella
    Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Heljak
    (Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski).
  • 4.2. Wyznaczenie recenzentów, powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych oraz ich przewodniczącego, a także określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim:
   • a) mgr inż. Sebastiana Okrasy
    Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Nowakowska-Langier, prof. NCBJ z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.
  • 4.3. Nadanie stopni doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa:
   • b) Pani mgr inż. Ewelinie Blance Możdżyńskiej
    Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni;
   • c) Pani mgr inż. Karolinie Elżbiecie Szwejkowskiej
    Promotor: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni;
   • d) Pani mgr inż. Żanecie Góreckiej
    Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski.
 5. Nostryfikacja dyplomu doktorskiego (Pan Kalyan Das).
 6. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny.
 7. Informacje ze Szkoły Doktorskiej.
 8. Sprawy wniesione.
 9. Przyjęcie protokołu z czterdziestego piątego posiedzenia RND.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Uchwały Rady