Posiedzenie z dn. 24.11.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawy habilitacyjne:
  1. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr. inż. Dominika Kukli z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie;
  2. Powołanie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr inż. Bogusławy Adamczyk – Cieślak z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
  3. Powołacie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr inż. Agnieszki Teresy Krawczyńskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
 4. Sprawy doktoranckie:
  • Wyznaczenie promotorów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PW:
   • a) mgr Dariusz Baczewski
    Promotor: dr hab. inż. Ryszard Sitek, prof. uczelni;
   • b) mgr inż. Jakub Flaga
    Promotor: dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni;
   • c) mgr inż. Konstanty Jonak
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz;
   • d) mgr inż. Anna Łabęda
    Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska;
   • e) mgr inż. Daria Pałgan
    Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska.
  • Wyznaczenie recenzentów, powołanie Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych oraz ich przewodniczącego, a także określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim:
   • mgr inż. Urszula Szałaj
    Promotor: prof. dr hab. Witold Łojkowski.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:
   • mgr inż. Elżbieta Pietrzykowska
    Promotor: prof. dr hab. Witold Łojkowski.
  • Nadanie stopni doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno - technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa:
   • mgr. inż. Grzegorzowi Cieślakowi
    Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Trzaska;
   • mgr. inż. Łukaszowi Markowi Kukołowiczowi
    Promotor: dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni;
   • mgr. inż. Samihowi Haj Ibrahimowi
    Promotor: dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni;
   • mgr. inż. Krzysztofowi Wasiakowi
    Promotor: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni.
 5. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny.
 6. Informacje ze Szkoły Doktorskiej.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Przyjęcie protokołu z czterdziestego trzeciego posiedzenia RND.
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady.
   

Uchwały Rady (bip.pw.edu.pl)