Posiedzenie z dn. 23.06.2023

Proponowany porządek posiedzenia:
Część I

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy habilitacyjne
  • Powołanie komisji habilitacyjnej dr inż. Ewy Ury-Bińczyk
  • Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Izabeli Zgłobickiej
 4. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie promotorów w przewodach doktorskich:
   • Mgr inż. Damian Sobieraj
    Promotor – dr hab. inż. Jan Stanisław Wróbel
    Prośba o wyrażenie zgodny na napisanie rozprawy w języku angielskim.
   • Mgr inż. Urszula Szałaj
    Promotor – prof. dr hab. Witold Łojkowski, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  • Powołanie recenzentów, Komisji Doktorskich i komisji egzaminacyjnych oraz ich przewodniczącego, a także określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
   • Mgr inż. Monika Auguścik-Królikowska
    Promotor – prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
    Promotor pomocniczy – dr Leonard Szczepkowski – FAMPUR Adam Przekurat z Bydgoszczy
   • Mgr inż. Monika Skorupska
    Promotor – prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
    Promotor pomocniczy – dr hab. inż. Mariusz Kulczyk
   • Mgr inż. Żaneta Górecka
    Promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
    Promotor pomocniczy – dr inż. Emilia Choińska
   • Mgr Maciej Łojkowski
    Promotor – prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
   • Mgr inż. Karolina Elżbieta Szwejkowska
    Promotor – dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
   • Mgr inż. Przemysław Suchecki
    Promotor – prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
  • Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich
 5. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny
 6. Informacje ze Szkoły Doktorskiej
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołu z trzydziestego dziewiątego posiedzenia RND
 9. Zamknięcie pierwszej części posiedzenia Rady

Część II (tryb hybrydowy)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Przybyszewskiego pt.: “ Effect of chemical and physical modifications of polyurethane coatings on their hydrophobic and icephobic properties”
 

Promotor: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Promotor pomocniczy: dr inż. Rafał Kozera

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Anna Janina Dolata, prof. uczelni – Wydział Inżynierii Materiałowej, PŚl
 • Płk. dr hab. inż. Krzysztof Dragan, prof. ITWL – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

 

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska