Posiedzenie z dn. 22.09.2023

Proponowany porządek posiedzenia: 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie terminów posiedzeń w roku akademickim 2023/24
 4. Sprawy doktoranckie
  • Powołanie recenzentów, Komisji Doktorskiej i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Duchny
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera 
  • Wyrażenie zgody na powtórne zdawanie egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Dariuszowi Mężykowi
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski
  • Powołanie nowego członka komisji doktorskiej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Dariusza Mężyka
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski
  • Powołanie nowego członka komisji doktorskiej z ekonomii w przewodzie doktorskim Pana mgr. inż. Przemysława Sucheckiego
   Promotor: prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
  • Nadanie stopnia doktora w dziedzinie – Nauki Inżynieryjno - Techniczne w dyscyplinie – Inżynieria Materiałowa Panu mgr. inż. Krzysztofowi Chmielarzowi
   Promotor: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni.
 5. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny 
  • Nowa lista czasopism 
  • Zestawienie danych o aktywności naukowej w dyscyplinie inżynieria materiałowa przed półmetkiem ewaluacji
 6. Informacje ze Szkoły Doktorskiej
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołu z czterdziestego i czterdziestego pierwszego posiedzenia RND
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady