Posiedzenie z dn. 22.04.2022

Dwudzieste pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej (II kadencji), odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym (MS Teams).

Porządek posiedzenia:    

Część I

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Informacje Przewodniczącej RND
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawy doktoranckie:
  • Powołanie promotorów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nr 1:
   • mgr inż. Jakub Ciftci
    Promotor – Dr hab. inż. Joanna Zdunek
   • mgr inż. Dominik Grzęda
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
   • mgr inż. Agnieszka Kowalczyk
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
   • mgr inż. Michał Misiak
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
    Promotor pomocniczy – Dr inż. Paulina Latko-Durałek
   • mgr inż. Muhammad Abiyyu Kenichi Purbayanto
    Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Maria Jastrzębska, prof. uczelni
  • Powołanie recenzentów i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
   • Mgr inż. Anita Wojciechowska
    Promotor – Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni
    Recenzenci:
    - Dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk – Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka,
    - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH
   • Mgr inż. Kamil Dydek
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
    Promotor pomocniczy – Dr inż. Paulina Latko-Durałek
    Recenzenci:
    - Dr hab. inż. Jarosław Bieniaś, prof. uczelni –Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
    - Dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. uczelni – Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska
   • Mgr inż. Agnieszka Chmielewska
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
    Recenzenci:
    - Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska,
    ‐ Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie,
    ‐ Dr hab. inż. Tomasz Goryczka, prof. uczelni – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Przyjęcie rozpraw doktorskich i dopuszczenie ich do publicznej obrony
   • Mgr inż. Barbara Romelczyk – Baishya pt: „Zastosowanie zginania zminiaturyzowanych próbek do wyznaczania właściwości mechanicznych materiałów”
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła Promotor pomocniczy – Dr inż. Tomasz Brynk
   • Mgr inż. Aleksandra Łysik – Figat pt: „Wielowarstwowa katoda węglanowego ogniwa paliwowego modyfikowana dodatkiem srebra”
    Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni Promotor pomocniczy – Dr inż. Karol Ćwieka
  • Wyrażenie zgody na zmianę tematu rozprawy doktorskiej
   • Mgr inż. Ewelina Rozbiegała
    poprzedni temat „Elektroluminescencyjne diody azotkowe z elektrodą grafenową emitujące w zakresie widzialnym i ultrafioletowym”,
    nowy temat pracy „Struktura oraz właściwości luminescencyjne warstw epitaksjalnych azotku galu z borem (BGaN)” Promotor – Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni Promotor pomocniczy – Dr inż. Mariusz Rudziński (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych - Sieć Badawcza Łukasiewicz /Łukasiewicz-ITME)
  • Wyrażenie zgody na zmianę promotora rozprawy doktorskiej
   • Mgr inż. Sebastian Okrasa pt: „Synteza i charakteryzacja powłok azotku miedzi otrzymywanych metodą rozpylania magnetronowego”
    Promotor – Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek – rezygnacja
    Promotor – Dr hab. inż. Katarzyna Nowakowska – Langier, prof. NCBJ (Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku) – nowy promotor
 5. Sprawy wniesione
 6. Przyjęcie protokołów z dwudziestego posiedzenia RND IM
 7. Zamknięcie posiedzenia Rady