Posiedzenie z dn. 15.12.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Sprawy habilitacyjne:
  • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego Pana dr. inż. Rafała Zybały z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
  • Powołanie komisji habilitacyjnej w przewodzie dr. inż. Dominika Kukli z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.
 4. Sprawy doktoranckie:
  • Wyznaczenie recenzentów, powołanie Komisji Doktorskich i komisji egzaminacyjnych oraz ich przewodniczących, a także określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich:
   • a) mgr inż. Ewa Walejewska
    Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski;
   • b) mgr inż. Mark Fedorov
    Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski.
  • Nadanie stopni doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa:
   a) panu mgr. inż. Łukaszowi Żrodowskiemu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz;
   b) panu mgr. Maciejowi Łojkowskiemu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski.
 5. Informacje Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny.
 6. Informacje ze Szkoły Doktorskiej.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Przyjęcie protokołu z czterdziestego czwartego posiedzenia RND.
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Uchwały Rady