Posiedzenie z dn. 03.06.2022

Dwudzieste czwarte posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej (II kadencji), odbyło się w dniu 03 czerwca 2022 roku (piątek) o godz. 9:30 w trybie hybrydowym (stacjonarnie w Sali Rady Wydziału i MS Teams).

Porządek posiedzenia:

Część I

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawy doktoranckie:
  •  Powołanie recenzentów i komisji egzaminacyjnych oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. Marty Ciemiorek-Bartkowskiej
   Promotor – Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
   Recenzenci:
   - Dr hab. inż. Piotr Bała, prof. uczelni – Akademia Górniczo-Hutnicza,
   - Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia – IMIM PAN
   - Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz – Politechnika Częstochowska
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Chmielewskiej pt. „In situ alloying of NiTi using laser powder bed fusion” i dopuszczenie do publicznej obrony. Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 4. Sprawy wniesione
 5. Przyjęcie protokołów z dwudziestego trzeciego posiedzenia RND IM
 6. Zamknięcie pierwszej części posiedzenia Rady
   

Część II

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Romelczyk-Baishya pt.: „Zastosowanie zginania zminiaturyzowanych próbek do wyznaczania właściwości mechanicznych materiałów”
promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Brynk
 

Część III

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Łysik-Figat pt.: „Wielowarstwowa katoda węglanowego ogniwa paliwowego modyfikowana dodatkiem srebra”
promotor – dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof uczelni
promotor pomocniczy: dr inż. Karol Ćwieka