Posiedzenie z dn. 23.09.2022

Dwudzieste piąte posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej PW z dnia 23 września 2022

Zatwierdzony porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Informacje dotyczące zaleceń po kontroli wewnętrznej 
 5. Sprawy osobowe
  • zaopiniowanie zatrudnienia dr. hab. inż. Jarosława Woźniaka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Materiałów Ceramicznych i Polimerowych od 01.11.2022 r. w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony (Uchwała nr 197/XV/2022)
  • zaopiniowanie wniosku o utworzenie stanowiska adiunkta w Zakładzie Inżynierii Powierzchni, od 01.11.2022 r. na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu (Uchwała nr 198/XV/2022)
 6. Sprawy dydaktyczne
  • wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (Uchwała nr 199/XV/2022)
  • wyrażenie zgody na pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych przez dr inż. Agnieszkę Krawczyńską (Uchwała nr 200/XV/2022)
  • zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej inżynierskiej p. Tomasza Kowalczyka – promotor dr inż. Łukasz Sarniak (Uchwała nr 201/XV/2022)
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału (Uchwała nr 202/XV/2022)
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady