Posiedzenie z dn. 23.02.2024

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Zatwierdzenie planu finansowego Wydziału na 2024 r.
 5. Prezentacja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału i doktorantów w 2023 r.
 6. Sprawy osobowe
  • Zaopiniowanie zatrudnienia pana dr. inż. Kalyan Das na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w zakładzie Projektowania materiałów do realizacji projektu „Nowe stale ODS do zastosowań w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem ultradźwiękowej dyspersji nanotlenków w połączeniu z SLM i PPS”, (NCN OPUS LAB)
  • Zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kurzydłowskiego na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Materiałów
  • Zaopiniowanie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Marty Lipińskiej polegającej na oddelegowaniu do realizacji projektu POSTDOC PW V pt. “Łączenie materiałów wielowarstwowych metodą spawania wiązką elektronów”
  • Zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Piotra Bazarnika na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Projektowania Materiałów w celu realizacji projektu OPUS 19 NCN pt. “Kompozyty na osnowie metalicznej wzmacniane nano-cząstkami 2D i 3D wytwarzane techniką skręcania pod wysokim ciśnieniem”
 7. Sprawy dydaktyczne
  • Wyrażenie zgody dla dr inż. Joanny Kacprzyńskiej-Gołackiej na pełnienie roli promotora pracy dyplomowej magisterskiej inż. Artura Kozery 
  • Informacja na temat osiągania przez studentów efektów uczenia się w semestrze zimowym 2023/2024
 8. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu procedury wyborów uzupełniających z grupy C do Rady Wydziału.
 9. Informacje ze Szkoły Doktorskiej PW
 10. Informacja na temat centralizacji zamówień publicznych na Politechnice Warszawskiej
 11. Sprawy wniesione
 12. Przyjęcie protokołu z czterdziestego posiedzenia Rady Wydziału.
 13. Zamknięcie posiedzenia Rady
Uchwały » (.docx, 117,02 kB)