Posiedzenie z dn. 15.12.2023

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
 4. Sprawy osobowe
  • Zmiana warunków zatrudnienia dr inż. Anny Dobkowskiej zatrudnionej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych (uchwała nr 301/XV/2023).
  • Zmiana warunków zatrudnienia dr inż. Pauliny Latko-Durałek zatrudnionej (uchwała nr 302/XV/2023).
  • Zatrudnienie dr inż. Michała Gloca na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych (uchwała nr 303/XV/2023).
  • Zatrudnienie dr inż. Barbary Wieluńskiej-Kuś na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych (uchwała nr 304/XV/2023).
 5. Sprawy dydaktyczne
  • Wyrażenie zgody na pełnienie funkcji promotora pracy dyplomowej inżynierskiej p. Kamili Strycharz przez dr hab. inż. Emilię Irzmańską z CIOP BIP (uchwała nr 305/XV/2023).
  • Zatwierdzenie promotorów oraz tematów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich (uchwała nr 306/XV/2023).
  • Zatwierdzenie poszerzenia oferty przedmiotów obieralnych na studiach II stopnia (uchwała nr 307/XV/2023).
 6. Sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich za rok 2022/2023 (uchwała nr 308/XV/2023)
 7. Informacje ze szkoły doktorskiej – dr hab. inż Dariusz Oleszak, prof. uczelni
 8. Zatwierdzenie liczby przedstawicieli w grupie nauczycieli akademickich (Bw), nieposiadających stopnia dr hab. (Bw) oraz w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (C), studentów i doktorantów (D + E) do Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziałowego Kolegium Elektorów.
  • zatwierdzenie przedstawicieli do Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia dr hab. (Bw), w liczbie 7 (uchwała nr 309/XV/2023),
  • zatwierdzenie przedstawicieli do Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (C), w liczbie 4 (uchwała nr 310/XV/2023),
  • zatwierdzenie liczby przedstawicieli do Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie doktorantów (D), w liczbie 4 (uchwała nr 311/XV/2023),
  • zatwierdzenie przedstawicieli do Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziałowego Kolegium Elektorów w grupie studentów (E), w liczbie 8 (uchwała nr 312/XV/2023).
 9. Sprawy wniesione
 10. Przyjęcie protokołu z trzydziestego ósmego posiedzenia Rady Wydziału (uchwała nr 313/XV/2023).
 11. Zamknięcie posiedzenia Rady