prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek

Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 313B

Konsultacje w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 13:00-15:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, 1977
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny-Technologiczny, 1981
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1992
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 2005

Staże zagraniczne:

 • Instytut im. Patona, Kijów, Ukraina, 1988-1990
 • Teer Coatings Ltd., Hartlebury, Wlk. Brytania, 2000

Działalność naukowa

Plazmowa inżynieria powierzchni:

 1. Rozwój metod plazmowej inżynierii powierzchni w oparciu o własne oryginalne rozwiązania naukowo-techniczne (np. IPD, mPMS, GIMS, HiP GIMS),
 2. Inżynieria warstwy wierzchniej z zastosowaniem zimnej plazmy w oparciu o modyfikacje tej warstwy: fazową, chemiczną i morfologiczną.
 3. Wytwarzanie powłok jedno - wielowarstwowych z udziałem wysokotemperaturowych i super-twardych faz międzywęzłowych (np. TiN, TiC, TiCN, AlN, WNx, WC, WC/DLC)), tlenkowych (Al2O2. TiO2), faz węglowych (DLC, ta-C, CNx), metalicznych (Ti, Cu, Al, W, superstopy typu MCrAl(Y)) przeznaczonych do zastosowań elektronicznych, antyściernych, antykorozyjnych, dekoracyjnych.
 4. Fizyka plazmy niskotemperaturowej, w tym plazmy impulsowej wysokiej mocy – m. in. badania charakterystyk i(v,t) układów zasilania źródeł plazmy z zastosowaniem sond prądowo-napięciowych własnej konstrukcji, badania stanu plazmy z zastosowaniem sond Langmuira (sonda firmy Heiden, oryginalne sondy własnej konstrukcji) oraz spektroskopii emisyjnej (monochromatory, spektrometry), projektowanie i wytwarzanie nowych źródeł plazmy niskotemperaturowej do zastosowań w plazmowej inżynierii powierzchni.    
 5. Opracowywanie rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie plazmowej inżynierii powierzchni ukierunkowanych na konkretne zapotrzebowania zainteresowanych firm.

Spektroskopia ramanowska:

Charakteryzacja warstwy wierzchniej przy zastosowaniu spektroskopii ramanowskiej w oparciu o posiadany spektrometr ramanowski wyposażony w lasery: 532 nm oraz 266 nm.
 

Publikacje

 1. L. Skowronski, K. Zdunek, K. Nowakowska-Langier, R. Chodun, M. Trzcinski, M. Kobierski, M.K. Kustra, A.A.Wachowiak, W.Wachowiak, T. Hiller, A. Grabowski, L. Kurpaska, M.K. Naparty: Characterization of microstructural, mechanical and optical properties of TiO 2 layers deposited by GIMS and PMS methods, Surface & Coatings Technology 282(2015)16–23.
 2. L. Skowronski, A.A. Wachowiak, K. Zdunek, M. Trzcinski, M.K. Naparty: TiO2-based decorative coatings deposited on the AISI 316L stainless steel and glass using an industrial scale magnetron, Thin Solid Films 627(2017)1–8.
 3. R. Chodun, K. Nowakowska-Langier, B. Wicher, S. Okrasa, R. Minikayev, K. Zdunek: Reactive sputtering of titanium compounds using the magnetron system with a grounded cathode, Thin Solid Films 640(2017)73–80.
 4. K. Zdunek K., R. Chodun, B. Wicher. K. Nowakowska-Langier K., S. OkrasaCharacterization of sp3 bond content of carbon films deposited by high power gas injection magnetron sputtering method by UV and VIS Raman spectroscopy, Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 194(2018)136-140.
 5. R. Chodun, Ł. Skowroński, S. Okrasa, B. Wicher, K. Nowakowska-Langier, K. Zdunek: Optical TiO2 layers deposited on polymer substrates by the Gas Injection Magnetron Sputtering technique, Applied Surface Science 466(2019)12-18.

Nagrody

 • 2016: Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej z wdrożenie osiągnięcia naukowego do gospodarki narodowej (nagroda zespołowa);
 • 2009: Medal Edukacji Narodowej;
 • Indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia naukowe;
 • 1996: Złoty medal na Światowej Wystawie Patentów, Bruksela, (nagroda zespołowa);
 • 1993: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za działalność naukową;
 • 1986: Nagroda zespołowa MEN III stopnia za działalność naukową;
 • 1986: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową;
 • 1982: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność dydaktyczną;

Monografie

 1. K. Zdunek, S. Wojciechowski: Influence of Ti and Co on magnetic properties of heat treated high-titanium and high-cobalt Alnico alloys, Editor: T. Bell, Royal Society of Metals, London, 1984 (rozdział);
 2. K. Zdunek: Mössbauer investigation of Alnico alloys, Eds.: J. Bara, K. Ruebenbauer , Z. Stachura, Condensed Matter Studies by Nuclear Method, INP Jagiellonian University, Kraków, 1985 (rozdział);
 3. K. Zdunek Krystalizacja powłok metalicznych z plazmy impulsowej, Monografia habilitacyjna, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe PW, s. Mechanika, z. 149, 1991;
 4. Sokołowska, A. Michalski, A. Olszyna, K. Zdunek: Niekonwencjonalne środki syntezy materiałów, PWN, Warszawa, 1991;
 5. K. Zdunek Oxide coatings deposited from impulse plasma, New Materials and Technologies in Surface Finishing for Better Corrosion and Tribology Properties, ed. E. G. Leuze Verlag, Wurtt, 1994, (rozdział);
 6. A. Sokołowska, J. Szmidt, J. Konwerska-Hrabowska, A. Werbowy, A. Olszyna, K. Zdunek, S. Mitura:       Allotropic forms of carbon nitrides, NATO Series Book, 1996 (rozdział);
 7. K. Zdunek, J. Baszczkiewicz, Z. Bołdok, J. Jeleńkowski, M. Psoda, J. Smolik: Powłoki antyścierne na bazie stopów utwardzanych wydzieleniowo wytwarzane metodą impulsowo-plazmową, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, z.6, 53, 1997;
 8. K. Zdunek: Impulse Plasma Deposition of Alumina Oxide Thin Films, Eds: T. Sudashan, M. Jeandin, K. Khor,  Coatings     Surface Modification Technologies, IOM Communications Ltd., London, ASM International, Materials Park, Ohio, p. 436,1998 (rozdział);
 9. J. Smolik, K. Zdunek: Antiwear Properties of TiC/TiCxN1-x/TiN, Eds: T. Sudashan, M. Jeandin, K. Khor,  Coatings       Surface Modification Technologies, IOM Communications Ltd., London, ASM International, Materials Park, Ohio, p. 1001,1998 (rozdział);
 10. K. Zdunek: IPD – Plazma impulsowa w inżynierii powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,       2004;
 11. M. Rabiński, K. Zdunek: Computational Studies of the Impulse Plasma Deposition Method, Plasma Science and Technology - Progress in Physical States and Chemical Reactions, Editor Tetsu Mieno, IntechOpen, 2016 (rozdział);

Patenty i zgłoszenia patentowe

 1. A. Sokołowska, A. Michalski, K. Zdunek, Z. Romanowski, G. Wałaszewski: Sposób wytwarzania warstw ultra-drobnoziarnistych, zwłaszcza z materiałów trudnotopliwych, Patent nr 00143359, 1984;
 2. K. Zdunek, A. Sokołowska, A. Olszyna, M. Wronikowski, A. Rusek-Mazurek, Z. Romanowski, A. Michalski: Urządzenie wytwarzające źródło jonów do nanoszenia warstw, Patent nr 00158799, 1988;
 3. K. Zdunek: Elektroda wewnętrzna akceleratora plazmy impulsowej, Patent nr  303177, 1998;
 4. K. Zdunek: Urządzenie do nanoszenia powłok z materiałów trudnotopliwych, Patent nr 3031178, 1998;
 5. K. Zdunek: Sposób i urządzenie do nanoszenia powłok, zwłaszcza z materiałów trudnotopliwych, Patent nr 303179, 1998;
 6. K. Zdunek        : Sposób i urządzenie do nanoszenia powłok, zwłaszcza z materiałów trudnotopliwych, Patent nr 303180, 1998;
 7. K. Zdunek        Akcelerator plazmy impulsowej, Patent nr 303181,1998;
 8. K. Zdunek        Sposób nanoszenia powłok, zwłaszcza z materiałów trudnotopliwych, Patent nr 320371, 1998;
 9. K. Zdunek        Sposób nanoszenia powłok, zwłaszcza z materiałów trudnotopliwych, Patent nr 320372, 1998;
 10. K. Zdunek, P. Domanowski, R. Chodun, K. Nowakowska-Langier, S. Okrasa:
 11. Sposób wytwarzania dekoracyjnych, kolorowych powłok interferencyjnych, na polimerowych opakowaniach, metodą napylania magnetronowego, Patent nr P.418146, 2016;
 12. K. Zdunek, B. Wicher, R. Chodun, K. Nowakowska-Langier, J. Dora, S. Okrasa: Sposób wytwarzania targetów stosowanych, jako źródło par w metodzie rozpylania magnetronowego poprzez plazmowe konsolidowania proszków, Zgłoszenie patentowe nr P15262PL00/WP/52/201, 2018;

Pozostałe osiągnięcia

 1. Współautorstwo koncepcji syntezy niekonwencjonalnej oraz hierarchicznego modelu struktury materiałów;
 2. Współautorstwo koncepcji wykorzystania impulsowej plazmy nierównowagowej, jako aktywnego ośrodka syntezy faz odznaczających się wysoką barierą zarodkowania, w tym wykazujących przemianę monotropową;
 3. Współautorstwo oryginalnych metod plazmowej inżynierii powierzchni wykorzystujących zimną nierównowagową plazmę, zwłaszcza plazmę impulsową wysokiej mocy w syntezie wysokotopliwych i super-twardych materiałów pierwiastkowych i złożonych;
 4. Współautorstwo wdrożeń przemysłowych dwóch oryginalnych metod plazmowej inżynierii powierzchni: IPD, GIMS, będących rezultatem własnych prac badawczych;
 5. Członkostwo z wyboru w naukowej organizacji międzynarodowej European Joint Committee on Ion and Plasma Surface Engineering (www.ejc-pise.org).