Dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 Advance

Dane techniczne Wiązka liniowa, pomiar składu fazowego, wielkości krystalitów i pomiarów stałych sieciowych, analiza cienkich warstw przy wykorzystaniu wiązki równoległej
Wyposażenie Lampa Cu, komora temperaturowa Anton Paar umożliwiająca pomiary in situ w zakresie temperatury od pokojowej do 1600°C, automatyczny zmieniacz próbek LynxEye
Osoba do kontaktu dr hab. inż. Joanna Zdunek, dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium badań rentgenowskich
Lokalizacja na Wydziale Budynek „Bytnara”, ul. Janka Bytnara „Rudego” 25, p. B003