Informacja dla studentów I roku 2021/2022

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2021 roku rozpoczynają studia I stopnia.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego
Inauguracja r.a. 2021/2022 na Wydziale Inżynierii Materiałowej odbędzie się w dniu 30.09.2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Auli, WIM ul. Wołoska 141.
 

Wizyta w Dziekanacie
Przyszłych studentów studiów I-go stopnia zapraszamy w dniach 01.10.2021–04.10.2021 w godz. 9:00–15:00 o Dziekanatu w celu:

  • 1) odebrania legitymacji (prosimy zabrać ze sobą wydrukowane potwierdzenie opłaty za legitymację – 22 zł, wpłatę należy dokonać na konto podane w USOSweb),
  • 2) złożenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy*.

* Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego, nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.
 

Ślubowanie akademickie
W terminie do 14 dni od rozpoczęcia semestru czyli do 14.10.2021 należy w USOSweb zaakceptować ślubowanie. Wobec osób, które nie zaakceptują ślubowania w podanym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów.
 

Legitymacje studenckie
Legitymacje studenckie są drukowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PW, dlatego ważne jest szybkie uregulowanie opłaty.
Opłatę w wysokości 22 zł należy wpłacić na indywidualne konto bankowe podane na koncie w USOSweb (zakładka Rozliczenia).
 

System USOSWeb PW
www: https://usosweb.usos.pw.edu.pl
Login ID: nr PESEL lub adres e-mail w domenie PW
Hasło: hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW
 

Poczta elektroniczna PW
Do wysyłania e-maili w indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW.
Wszelka korespondencja z Uczelni dot. spraw studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.
Informacja o nazwie użytkownika (loginie) jest możliwa do odczytania z portalu USOSWeb, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365.
 

MS TEAMS
W przypadku realizacji zajęć zdalnie, zajęcia będą odbywały się na Platformie Teams. Dane do logowania są takie same jak do poczty PW.
Informacje dotyczące zasad korzystania z platformy zostaną omówione na zajęciach z Technologii informacyjnej.
  

Harmonogram roku akademickiego 2021/2022: www.wim.pw.edu.pl/Harmonogram
Plan zajęć: www.wim.pw.edu.pl/plan
Podział na grupy: Sprawdź w USOSweb
 

OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP
Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się 06.10.2021 w godz.: 16:15-18:00. Forma szkolenia (online, stacjonarnie) zostanie podana w terminie późniejszym.
  

OBOWIĄZKOWE Szkolenie Biblioteczne
Każdy student ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne w formie e-kursu. Informacja dotycząca terminów szkoleń podana będzie na stronie internetowej Wydziału i Biblioteki Głównej.
Biblioteka Wydziałowa – WIM, ul. Wołoska 141
Biblioteka Główna PW – Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1.
 

Regulamin studiów
Regulamin dostępny na stronie internetowej PW: www.bip.pw.edu.pl
 

Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia
Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.
Informacje dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/Studenci.
 

Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów
Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów znajdują się na stronie: www.bss.pw.edu.pl/Stypendia.

 

Obserwuj i oznaczaj nas:
https://www.facebook.com/WIMPW
https://www.instagram.com/wim.pw