Stypendia

Stypendia

Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • zapomogi.

Świadczenia, o których mowa powyżej przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. Przepisy stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Świadczenia te nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny,

jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów. Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów, przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie studenta, wyliczona według zasad określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów PW.

W przypadku zmiany sytuacji materialnej na skutek utraty lub uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, wysokość stypendium socjalnego ulega zmianie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świadczeń. Jeżeli zmiana sytuacji materialnej powoduje ustanie prawa do stypendium, zostaje ono wstrzymane.

Student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

 • z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki w przypadku, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, a miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • w przypadku przewlekłej choroby studenta lub członka jego rodziny mającej wpływ na sytuację materialną rodziny;
   

Stypendium osób niepełnosprawnych wy Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w trzech kategoriach, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Stypendium I kategorii otrzymują studenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności, stypendium II kategorii - studenci z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a stypendium III kategorii - studenci z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jako trudną sytuację życiową rozumie się sytuację, która negatywnie wpływa na sytuację materialną studenta.

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Zapomoga może być przyznana studentowi od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia. 

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: 

 • ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny
 • śmierć najbliższego członka rodziny
 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem
 • inne zdarzenie powodujące przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta.

Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku na podstawie udokumentowanych kosztów poniesionych przez studenta.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz formularze wniosków znajdują się na stronie www.bss.pw.edu.pl/Stypendia

Wnioski w sprawie przyznania świadczeń składane są w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, pok. 204.