Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0141/19-00 pt: „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska;
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska – Pracownik naukowy pracujący bezpośrednio przy opracowywaniu funkcjonalnej metodyki monitorowania zbiorników oraz badań materiałowych;
 3. Warunki zatrudnienia: zatrudnienie w formie umowy o dzieło, okres zatrudnienia w projekcie 24 miesiące, nakład pracy miesięcznie ok. 40h.;
 4. Miejsce realizacji Zamówienia: Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
   

Wymagania dla kandydatów:

 1. Studia magisterskie ukończone na kierunku materiałoznawstwo; 
 2. Wykonanie lub uczestnictwo w minimum 50 ekspertyzach technicznych, materiałowych dla sektora przemysłowego z zakresu badań nieniszczących;
 3. Udział w minimum 3 projektach, w których stosowano badania nieniszczące;
 4. Publikacje- przynajmniej 3 artykuły z tematyki związanej z badaniami nieniszczącymi;
 5. Znajomość technik nieniszczących;
 6. Umiejętność prowadzenia badań metodami nieniszczącymi: wizualną, ultradźwiękową, penetracyjną;
 7. Posiadanie minimum jednego certyfikatu z zakresu badań nieniszczących.
   

Opis zadań do realizacji:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0141/19-00 pt.: „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą” wykonując w nim następujące działania:

 • Praca w zespole badawczym nad opracowaniem procedury badania zbiorników metodą emisji akustycznej.
 • Prowadzenie badań nieniszczących wizualnych, penetracyjnych oraz ultradźwiękowych techniką Phased Array.
 • Walidacja wytypowanych metod NDT na modelu zbiornika o długości 2-3m i średnicy 0,7-1m.
 • Walidacja procedur wykonywania badań nieniszczących w warunkach rzeczywistych.
   

Termin składania ofert:
do 05.02.2021, godzina 23:59 czasu polskiego.

Forma składania ofert:
e-mail anna.boczkowska@pw.edu.pl

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:
W ofercie muszą zostać zawarte informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

Dodatkowych informacji (m.in. w sprawie wysokości przewidzianego wynagrodzenia) udziela:
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, anna.boczkowska@pw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
Oferta w formie życiorysu poświadczająca spełnienie wymogów niniejszego zapytania.