Oferta pracy nr 1/2021/SdM

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo- i drugorzędowych. [TECHNIKS]".

  1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska- Specjalista chemik
  3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy o dzieło, okres zatrudnienia w projekcie 5 miesięcy, nakład pracy miesięcznie ok. 80h.
  4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

  • a) Tytuł doktor, wykształcenie o kierunku chemia.
  • b) Udział w minimum 5 projektach z zakresu chemii/analizy chemicznej
  • c) Publikacja przynajmniej 10 artykułów w recenzowanych czasopismach zagranicznych z tematyki związanej z analizą chemiczną
  • d) Praktyczna umiejętność obsługi DSC, TGA, TGA+FTIR i analizy wyników
  • e) Udokumentowana współpraca z min. 5 firmami z przemysłu
  • f) Co najmniej 3 patenty/zgłoszenia patentowe

 
Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAZOWSZE/0211/19-00 pt: "Opracowanie technologii obróbki aluminiowych oraz kompozytowych struktur pierwszo i drugorzędowych. [TECHNIKS]" wykonując w między innymi następujące działania:

Prowadzenie na próbkach badań i analiz chemicznych gazów wydobywających się podczas ablacji powłok stosowanych w projekcie oraz podczas ewentualnej degradacji podłoża kompozytowego (badania TGA+FTIR).

  
Termin składania ofert:

do 16.07.2021r, godz. 12:00 czasu polskiego.

    
Forma składania ofert: email

rafal.kozera@pw.edu.pl

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:

W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

  
Dodatkowych informacji (m.in. w sprawie wysokości przewidzianego wynagrodzenia udziela):

dr inż. Rafał Kozera,  rafal.kozera@pw.edu.pl

 
Wymagane dokumenty:

Oferta tj. życiorys poświadczający spełnienie wymogów niniejszego zapytania.