Oferta Pracy nr 1/2020/Modular

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR.04.01.04-00-0034/17 „Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych parametrach, stosowane w budynkach modułowych, dla użytkowników obiektów w różnych warunkach klimatycznych”.

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska- Specjalista do rac technicznych.
 3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie), w zależności od zapotrzebowania w projekcie, okres od 01.03.2020 do 31.03.2022 (13 miesięcy).
 4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

 
Wymagania dla kandydatów:

Wymagania:

 • ukończenie studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa lub tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa;
 • samodzielna obsługa zrzutni rurowej zgodnej z normą British Standard BS 7971-4:2002 (badania tłumienności i zdolności do absorbcji siły uderzenia);
 • udział w projektach badawczych zawiązanych badanymi tłumienności;
 • minimum 3 publikacje naukowe w czasopismach z IF – proszę podać tytułu i nazwy czasopism;
 • Minimum 3 prezentacje wyników badań – proszę podać tytuły i miejsca prezentacji
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy przy projektach badawczych – proszę wymienić tytuły projektów i osoby, z którymi należy się kontaktować w celu potwierdzenia;
 • samodzielność, dokładność, sumienność, odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne;

 Mile widziane:

 • otrzymanie nagrody/wyróżnienia związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 
Opis zadań do realizacji:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR.04.01.04-00-0034/17 „Innowacyjne materiały konstrukcyjne o podwyższonych parametrach, stosowane w budynkach modułowych, dla użytkowników obiektów w różnych warunkach klimatycznych”, wykonując następujący zakres obowiązków:

 • przygotowanie stanowiska badawczego zrzutni rurowej zgodnej z normą British Standard BS 7971-4: 2002 będącej na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Materiałowej;
 • przygotowanie próbek do pomiarów tłumienności;
 • kalibracja stanowiska badawczego;
 • dobór odpowiednich parametrów próby w celu spełnienia założeń projektu;
 • przeprowadzenie prób odniesienia i prób właściwych;
 • zestawienie wyników badań i wyznaczenie podstawowych parametrów;
 • przygotowanie raportu z badań.

 
Termin składania ofert:
do 29.01.2021r, godz. 23:59 czasu polskiego.

  
Forma składania ofert: email
rafal.molak@pw.edu.pl

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:

 • W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 • W ofercie należy podać oczekiwane wynagrodzenie za godzinę pracy.
 • Rozmowa kwalifikacyjna – osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną po przedstawieniu spełnienia ww. wymagań.

 
Dodatkowych informacji udziela
dr inż. Rafał Molak, rafal.molak@pw.edu.pl

  
Wymagane dokumenty oferty:

 • Życiorys CV
 • List motywacyjny