Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant

W ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Wymagania:

 1. Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej (lub zobowiązanie do rozpoczęcia studiów od października) w dziedzinie inżynieria materiałowa.
 2. Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania i badania materiałów.
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, pisaniu prac naukowych oraz rozpowszechnianiu wyników na konferencjach naukowych.
 4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
 6. Doświadczenie w obszarze materiałów kompozytowych porowatych będzie dodatkowym atutem.

 
Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Tomasz Wejrzanowski, OPUS”, lub mailowo na adres tomasz.wejrzanowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
 • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera) wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata) lub zaświadczenie ukończenia studiów II stopnia,
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta w szkole doktorskiej lub oświadczenie o zobowiązaniu do podjęcia studiów,
 • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

  
Opis zadań

Projekt dotyczy wytwarzania, charakteryzacji i modelowania hierarchicznych struktur do katalizy gazów w podwyższonych temperaturach. Wysoka porowatość, która ułatwia transport mediów przeważnie równocześnie zmniejsza powierzchnię właściwą. Problem ten nie występuje w strukturach hierarchicznych, gdzie sieć większych porów służy jako ścieżka przepływu reagentów, a nano/mezo porowate elementy struktury są odpowiedzialne za wysoką powierzchnię właściwą. Druk 3D jest obiecującą techniką, która może pozwolić na dokładną kontrolę wielkości porów, ich kształt i rozwinięcie powierzchni.

Jednym z założeń projektu jest zaprojektowanie nowych materiałów do druku 3D umożliwiających tworzenie struktur, które po odpowiedniej obróbce termicznej i chemicznej pozwolą na otrzymanie elementów o poprawionych właściwościach katalitycznych.

Do zadań Stypendysty należeć będzie analiza aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie druku 3D, materiałów kompozytowych o strukturze porowatej, a także w zakresie katalizy. Wytwarzanie i analiza nowych materiałów bazowych do druku 3D elementów do katalizy CO2 o hierarchicznej mikrostrukturze. Druk tych materiałów oraz ich charakteryzacja.

Opracowywanie wyników, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych. Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie realizowanych prac.

 
Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie do końca trwania projektu. Okres pobierania stypendium oraz jego wysokość mogą zostać rozszerzone.

 
Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.

Typ konkursu NCN: OPUS 16

Termin składania ofert: 23.07.2021, godz. 16:00

_________________________

Rozstrzygnięcie: brak zgłoszeń