Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 18

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Nazwa jednostki:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Nazwa stanowiska:
stypendysta - doktorant

Wymagania:

 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
 2. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich (III stopnia) na kierunku inżynieria materiałowa, prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania oraz charakteryzacji faz typu laminarnego np. MAX, MXene, MAB, MBene.
 4. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu procesów metalurgii i konsolidacji proszków ceramicznych a także preparatyce skonsolidowanych próbek ceramicznych (do obserwacji mikroskopowych).
 5. Doświadczenie w prowadzeniu procesu spiekania z wykorzystaniem techniki SPS (ang. Spark Plasma Sintering).
 6. Doświadczenie w analizie morfologii, struktury oraz właściwości fizycznych proszków ceramicznych.
 7. Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych.
 8. Udział w realizacji grantów badawczych lub badawczo-rozwojowych.
 9. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w szczególności pozwalająca na samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prezentację ustną wyników badań. 10) Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie wytwarzania i charakteryzacji materiałów na osnowie ceramicznej.
 10. Wysoki poziom samodzielności i rzetelności.
 11. Silna motywacja do realizacji badań naukowych.
 12. Dyspozycyjność.

Opis zadań:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 18 pt. „Aspekty toksykologiczne nowych nanomateriałów dwuwymiarowych z rodziny MBenes”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest zdefiniowanie, rozpoznanie, a docelowo umożliwienie kontrolowania właściwości toksykologicznych innowacyjnej grupy nano-płatkowych (warstwowych) dwuwymiarowych (2D) struktur wczesnych borków metali przejściowych (faz 2D MBene), przygotowanych z odpowiadających im faz MAB. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, w szczególności do preparatyki próbek faz MAB, służących następnie do wytwarzania faz MBenes. Stypendysta będzie uczestniczył także w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN:
OPUS 18

Termin składania ofert:
12 października 2020, godz. 16:00

Forma składania ofert:
email Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty do Kierownika projektu w jednostce, Dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

Miejsce realizacji pracy:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych, Warszawa, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24.

Warunki:

 • Wynagrodzenie: 2000 PLN/miesięcznie (stypendium) Czas trwania umowy: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia Warunki formalne: umowa z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawierający: opis dotychczasowej działalności naukowej, opis osiągnięć naukowych, informacje o realizowanych grantach, listę posiadanych publikacji, prac przyjętych do druku lub w publikacji, patentów, zgłoszeń patentowych, komunikatów konferencyjnych a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy).
 2. List motywacyjny, odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań.
 3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra inżyniera oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 4. Podpisane przez kandydata oraz promotora/opiekuna (oraz promotora pomocniczego – jeśli dotyczy) pracy oświadczenie o realizowaniu pracy doktorskiej, jej stanie zaawansowania, miejscu realizacji pracy, temat pracy, dane kontaktowe promotora/opiekuna (oraz promotora pomocniczego jeśli dotyczy).
 5. Podpisane oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 6. Podpisane oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył Kierownik Projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” NCN https://www.ncn.gov.pl

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy z kandydatami przed 19.10.2020, w ustalonej godzinie, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24, antresola, pokój 24

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 października 2020 r.

Ewentualne pytania i dokumenty dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu: dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej Wydział Inżynierii Materiałowej politechniki Warszawskiej ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa tel. 22-234-7449 agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Warszawską. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu o rekomendację komisji konkursowej.