Konkurs na stanowisko stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 16

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Nazwa jednostki:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Nazwa stanowiska:
stypendysta - doktorant

Wymagania dla kandydatów:

 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
 2. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich (III stopnia) na kierunku inżynieria materiałowa, prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Wiedza w dziedzinie chemii i inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie syntezy i charakteryzacji faz MXenes nowych dwuwymiarowych struktur karbidków/azotków lekkich metali przejściowych (tzw. faz MXenes).
 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań właściwości powierzchniowych kryształów 2D faz MXenes w układach koloidalnych, poparte współautorstwem w publikacjach naukowych w tej dziedzinie.
 5. Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektów na konferencjach naukowych.
 6. Udział w realizacji grantów badawczych lub badawczo-rozwojowych, preferowane w zakresie faz MXenes.
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, w szczególności pozwalająca na samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prezentację ustną wyników badań.
 8. Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie badań układów koloidalnych faz MXenes metodami DLS (Dynamic Light Scattering), potencjału zeta, a także charakteryzacji morfologii materiałów o strukturze 2D w szczególności charakteryzacji właściwości fizykochemicznych faz MXenes, z wykorzystaniem zaawansowanych technik np. FTIR, UV-Vis, HR-TEM, XPS.
 9. Wysoki poziom samodzielności i rzetelności.
 10. Silna motywacja do realizacji badań naukowych.
 11. Dyspozycyjność.

Opis zadań:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 16 pt. „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest zrozumienie fizykochemii nowej rodziny materiałów 2D z rodziny MXenes, a następnie przy pomocy wspomaganego eksperymentalnie komputerowego projektowania materiałów zdefiniowanie funkcjonalnych nanostruktur, które mogłyby zostać zastosowane w nowej generacji urządzeń na polu plazmoniki, spintroniki, termo-elektryczności. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, w szczególności do charakteryzacji wytworzonych faz MXenes. Stypendysta będzie uczestniczył także w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN:
OPUS 16

Termin składania ofert:
12 października 2020, godz. 16:00

Forma składania ofert:
email

Warunki zatrudnienia:
Kandydaci powinni złożyć dokumenty w języku polskim do Kierownika projektu, Dr inż. Agnieszki Jastrzębskiej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

Wynagrodzenie:
3000 PLN/miesięcznie (stypendium) Czas trwania umowy: 18 miesięcy Warunki formalne: umowa z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawierający: opis dotychczasowej działalności naukowej, opis osiągnięć naukowych, informacje o realizowanych grantach, listę posiadanych publikacji, prac przyjętych do druku lub w publikacji, patentów, zgłoszeń patentowych, komunikatów konferencyjnych a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy).
 2. List motywacyjny, odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań.
 3. Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra inżyniera oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 4. Podpisane przez kandydata oraz promotora/opiekuna (oraz promotora pomocniczego – jeśli dotyczy) pracy oświadczenie o realizowaniu pracy doktorskiej, jej stanie zaawansowania, miejscu realizacji pracy, temat pracy, dane kontaktowe promotora/opiekuna (oraz promotora pomocniczego jeśli dotyczy).
 5. Podpisane oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 6. Podpisane oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył Kierownik Projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” NCN https://www.ncn.gov.pl

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy z kandydatem przed 19.10.2020, w ustalonej godzinie, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24, antresola, pokój 24

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 października 2020 r.

Ewentualne pytania i dokumenty dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu: dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej Wydział Inżynierii Materiałowej politechniki Warszawskiej ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa tel. 22-234-7449 agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Warszawską. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu o rekomendację komisji konkursowej.